ASUS M32AA user manual download (Page 63 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
63
¹ทย
2.
·ล¸
¹กÃหมดก°ร±สดงผลจ°กร°ยก°ร±บบด¾
งลง
Multiple displays (จ²¿สดงผลหล»ยจ²)
:
¿สดง°หม¶
²นจ²¿สดงผล°หล
µ
»น³
·
:
·ล¸
¹กต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
·พ¸
¹¼ช
²
จ¹ภ°พ·พÀ
ม·ตÀ
ม·พ¸
¹±สดงข
²
¹ม¿
ทµ
·หม¸
¹นก
´
นก
´
บจ¹±สดงผลหล´
กข¹งคÂ
ขย»ยจ²¿สดงผล°หล
µ
»น³
·
:
·ล¸
¹กต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
·พ¸
¹¼ช
²
จ¹ภ°พ·พÀ
ม·ตÀ
ม·ป»
นจ¹±สดงผลส¶
วนต¶
¹
ซ¾
งจ½·พÀ
มพ¸
²
นทµ
บน·ดสก
Á
ท¹ปข¹งคÂ
¿สดง°ดสก±
ท²ป°ฉพ»Áบน 1 / 2
: ·ล¸
¹กต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
·พ¸
¹±สดง·ดสก
Á
ท¹ป·ฉพ°½บนจ¹ภ°พ 1
หร
¸
¹จ¹ภ°พ 2
3.
คลÀ
คลÀ
Apply (¸ช·
)
หร
¸
¹
OK (ตกลง)
จ°กน´
²
นคลÀ
Keep
Changes (°ก¾
บก»ร°ปล
³
µ
ยน¿ปลง)
บนข
²
¹คว°มย
¸
นย
´
ก»รกÂหนดค
µ
»ก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²²
º
น°ท²ร
±
°น¾
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²¿บบม³
ส»ย
Windows
®
7
ก»รกÂหนดค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ย¹ดน»มº
ก IP/PPPoE
¸นก»รกÂหนดค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ย¹ดน»มº
ก IP/PPPoE:
1.
³ปทµ
Start (°ร
º
µ
ม) > Control Panel
(¿ผงควบค
½
ม) > Network and
Sharing Center (°คร
²ขµ
»ย¿ลÁศ
´
นย
±
ก»ร¿ชร
±
)
2.
จ°กหน²
°จ¹
Network and Sharing
Center (°คร
²ขµ
»ย¿ลÁศ
´
นย
±
ก»ร¿ชร
±
)
,
คลÀ
Change Adapter settings
(°ปล
³
µ
ยน¿ปลงก»รต
¼
·
งค
µ
»²Á¿ดป°ต²ร
±
)
3.
คลÀ
กขว°ทµ
LAN ข¹งคÂ
ณ ±ล½·ล¸
¹ก
Properties (ค
½
ณสมบ¼
º
)
Sample
This manual is suitable for devices