ASUS M32AA user manual download (Page 62 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 77
บทท 3: ฟ´
งก
Á
´
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ¹¸
นÄ
¹ทย
ก»รกÂหนดค
µ
»ก»รต
¼
·
งค
µ
»คว»มลÁ°²
³
ยดหน·
»จ²
บน Windows
®
7:
¸นก»รกÂหนดค
µ
»ก»รต
¼
·
งค
µ
»คว»มลÁ°²
³
ยดหน·
»จ²บน Windows
®
7:
1.
ทºสÀ
งต¶
¹³ปนµ
²
·พ¸
¹·ปÀ
ดหน²
°จ¹ก°รต´
²
งค¶
°
Screen Resolution (คว»มลÁ°²
³
ยดหน·
»จ²)
:
คลÀ
È
Control Panel (¿ผงควบค
½
ม) > Appearance and Personalization
(ล
¼
กษณÁ¿ลÁก»รปร
¼
บ¿ต
µ
ง) > Display (ก»ร¿สดงผล) > Change display
settings (°ปล
³
µ
ยนก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»ร¿สดงผล)
คลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บน·ดสก
Á
ท¹ป Windows ข¹งคÂ
ณ ·ม¸
¹·มน¿
ปÅ
¹ป¹´
ปปร°กฏข
¾
²
น, คลÀ
Personalize (ปร
¼
บ¿ต
µ
ง) > Display (ก»ร¿สดงผล) > Change display settings
(°ปล
³
µ
ยนก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»ร¿สดงผล)
2.
·ล¸
¹กÃหมดก°ร±สดงผลจ°กร°ยก°ร±บบด¾
งลง
Multiple displays (จ²¿สดงผลหล»ยจ²)
:
¿สดง°หม¶
²นจ²¿สดงผล°หล
µ
»น³
·
:
·ล¸
¹กต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
·พ¸
¹¼ช
²
จ¹ภ°พ·พÀ
ม·ตÀ
ม·พ¸
¹±สดงข
²
¹ม¿
ทµ
·หม¸
¹นก
´
นก
´
บจ¹±สดงผลหล´
กข¹งคÂ
ขย»ยจ²¿สดงผล°หล
µ
»น³
·
:
·ล¸
¹กต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
·พ¸
¹¼ช
²
จ¹ภ°พ·พÀ
ม·ตÀ
ม·ป»
นจ¹±สดงผลส¶
วนต¶
¹
ซ¾
งจ½·พÀ
มพ¸
²
นทµ
บน·ดสก
Á
ท¹ปข¹งคÂ
¿สดง°ดสก±
ท²ป°ฉพ»Áบน 1 / 2
: ·ล¸
¹กต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
·พ¸
¹±สดง·ดสก
Á
ท¹ป·ฉพ°½บนจ¹ภ°พ 1
หร
¸
¹จ¹ภ°พ 2
ลบจ²¿สดงผลน³
·
: ·ล¸
¹กต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
·พ¸
¹ลบจ¹±สดงผลทµ
·ล¸
¹ก
3.
คลÀ
คลÀ
Apply (¸ช·
)
หร
¸
¹
OK (ตกลง)
จ°กน´
²
นคลÀ
Keep
Changes (°ก¾
บก»ร°ปล
³
µ
ยน¿ปลง)
บนข
²
¹คว°มย
¸
นย
´
บน Windows
®
8.1
¸นก»รกÂหนดค
µ
»ก»รต
¼
·
งค
µ
»คว»มลÁ°²
³
ยดหน·
»จ²บน Windows
®
8.1:
1.
ทºสÀ
งต¶
¹³ปนµ
²
·พ¸
¹·ปÀ
ดหน²
°จ¹ก°รต´
²
งค¶
°
Screen Resolution (คว»มลÁ°²
³
ยดหน·
»จ²)
:
จ°กหน
²
°จ¹·รÀ
a)
·ปÀ
ดหน²
°จ¹ ±¹พพÁ
ท´
²
งหมด ±ล½ป´
กหมÂ
ด±ผงควบคÂ
ม บนหน²
°จ¹·ร
À
สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด ¼ห
²
ด¿
ก»รป¼
กหม½
ด¿²พพ±
บนหน·
»จ²°ร
º
µ
จ°กส¶
วน
ก»รทÂง»นก¼
น¿²พพ
±
Windows
®
b)
จ°ก±ผงควบคÂ
ม, คลÀ
Adjust screen resolution (ปร
¼
บคว»มลÁ°²
³
ยดหน·
»จ²)
ภ°ย¼ต²
Appearance and Personalization (ล
¼
กษณÁ¿ลÁก»รปร
¼
บ¿ต
µ
ง)
จ°กหน
²
°จ¹Ãหมด·ดสกÁ
ท¹ป
a) ·ปÀ
ดÃหมด·ดสก
Á
ท¹ปจ°กหน²
°จ¹·ร
À
b) คลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บนหน²
°จ¹Ãหมด·ดสก
Á
ท¹ปข¹งคÂ
ณ ·ม¸
¹·มน¿
ปÅ
¹ป¹´
ปปร°กฏข
¾
²
น, คลÀ
Personalize (ปร
¼
บ¿ต
µ
ง) > Display (ก»ร¿สดงผล) > Change display settings
(°ปล
³
µ
ยนก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»ร¿สดงผล)
Sample
This manual is suitable for devices