ASUS M32AA user manual download (Page 61 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 77
¹ทย
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
61
บทท 3
¼
งก±
ช¼
µ
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ²
µ
นÀ
ก»รถ²ด²
½
ปกรณ±
°ก¾
บข·
²ม´
ล USB
Windows
®
7
¸นก»รถ²ด²
½
ปกรณ
±
°ก¾
บข·
²ม´
ล USB บน Windows
®
7:
1.
คลÀ
จ°กบร
À
·วณก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹นข¹ง Windows บน
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ, จ°กน´
²
นคลÀ
Eject USB2.0
FlashDisk (น¿ฟลชด
º
สก±
USB2.0 ²²ก)
หร
¸
¹
Eject
USB3.0 FlashDisk (น¿ฟลชด
º
สก±
USB3.0 ²²ก)
²
°ค
Â
ณกºล
´
ง¼ช
²
±ฟลช³ดรฟ
Á
USB3.0 หร
¸
¹¹
Â
ปกรณ
Á
µ
¼ช
²
ง°น³ด
²
´
USB3.0
2.
·ม¸
¹ข
²
¹คว°ม
Safe to Remove
Hardware (ปล²ดภ¼
ยท
³
µ
จÁถ²ดÇ»ร
±
ด¿วร
±
)
ปร°กฏข
¾
²
น ¼ห
²
ถ¹ด¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB
¹¹กจ°กค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ.
¹ย
°ถ¹ด¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB ¼นขณ½ทµ
¹ย
¿
ร½หว
°งก°รถ
°ยùนข
²
¹ม¿
ล ก°รทº·ช
นน´
²
น¹°จทº¼ห
²
²
¹ม¿
ส¿
ญห°ย หร
¸
¹·ก
À
ดคว°ม·สµ
ยห°ยต¶
¹¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB
Windows
®
8.1
¸นก»รถ²ด²
½
ปกรณ
±
°ก¾
บข·
²ม´
ล USB บน Windows
®
8.1:
1.
จ°กหน²
°จ¹·ร
À
ม, คลÀ
Desktop (°ดสก±
ท²ป)
·พ¸
¹·ปÀ
ดÃหมด·ดสก
Á
ท¹ป
2.
คลÀ
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
, จ°กน´
²
นคลÀ
Eject (น²²ก) [ช¶
µ
²ข²ง USB ¹ดรฟ
±
]
.
3.
·ม¸
¹ข
²
¹คว°ม
·ม¸
¹ข
²
¹คว°ม
Safe to Remove
Hardware (ปล²ดภ¼
ยท
³
µ
จÁถ²ดÇ»ร
±
ด¿วร
±
)
ปร°กฏข
¾
²
น ¼ห
²
ถ¹ด¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB
¹¹กจ°กค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ.
Sample
This manual is suitable for devices