ASUS M32AA user manual download (Page 60 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 77
60
บททµ
2: ก°ร¼ช
²
Windows
®
8.1
¹ทย
ก»ร°ข·
»ส
´
µ
Ãปร¿กรมก»รต
¼
·
งค
µ
» BIOS
BIOS (ร½บบ¹À
นพÂ
ต±ล½·¹°ตÁ
พÂ
ตพ¸
²
นฐ°น) ·ก
»
บก°รต´
²
งค¶
°ต¶
°งÄ ข¹งÆ°ร
Á
ด±วร
Á
ร½บบ ซ¾
งจº·ป
»
นสºหร
´
บก°ร
·ร
À
มต²
นร½บบ¼น·ดสก
Á
ท¹ป PC
¼นสถ°นก°รณÁ
ปกตÀ
ก°รต´
²
งค¶
° BIOS ม°ตรฐ°น¼ช
²
สºหร
´
บ·ง¸
¹น³ขส¶
วน¼หญ¶
·พ¸
¹¼ห
²
ม´
น¼จถ
¾
งสมรรถน½ก°ร
ทºง°นทµ
·หม°½สมทµ
สÂ
ด ¹ย
°·ปลµ
ยน±ปลงก°รต´
²
งค¶
° BIOS ม°ตรฐ°น ยก·ว
²
น¼นสถ°นก°รณ
Á
¹³ปนµ
²
:
มµ
²
¹คว°มผÀ
ดพล°ดปร°กฏข
¾
²
นบนหน²
°จ¹ร½หว
°งก°รบ¿
ตร½บบ ±ล½ข¹¼ห
²
คÂ
ณร
´
นÃปร±กรมต´
²
งค¶
°
BIOS
คÂ
ณตÀ
ดต´
²
งส¶
วนปร½ก¹บข¹งร½บบ¼หม¶
ซ¾
งจº·ป»
นต²
¹งมµ
ก°รต´
²
งค¶
° BIOS หร
¸
¹¹´
ป·ดต·พÀ
ม·ต
À
ก°รต´
²
งค¶
° BIOS ทµ
³ม¶
·หม°½สม ¹°จ·ป»
นผล¼ห
²
·คร
¸
¹ง³ม¶
มµ
·สถ
µ
ยรภ°พ หร¸
¹บ¿
ตล²
ม·หลว ·ร°±น½นº¼ห
²
คÂ
·ปลµ
ยน±ปลงก°รต´
²
งค¶
° BIOS ·ม¸
¹³ด²
´
บคว°มช
วย·หล¸
¹จ°กช
°งบร
À
ก°รทµ
³ด²
´
บก°รฝ¾
ก¹บรมม°·ท¶
°น´
²
ก»ร°ข·
»¹ปย
¼
ง BIOS ²ย
µ
»งรวด°ร
¾
·วล°บ¿
ตข¹ง Windows
®
8.1 ค¶
¹นข
²
°ง·ร
»
ว ด´
งน´
²
น·ร°³ด²
พ´
ฒน°ว
À
ธµ
ก°รข
¾
²
น 3 ¹ย
°ง·พ¸
¹¼ห
²
คÂ
ณ·ข
²
°ถ
¾
ง BIOS
³ด²
¹ย
°งรวด·ร
»
ว:
กดปÂ
ม·พ°·ว¹ร
Á
·ป»
น·วล°¹ย
°งน²
¹ยสµ
(4) วÀ
น°ทµ
·พ¸
¹ปÀ
ด·คร
¸
¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ, จ°กน´
²
นกดป
Â
·พ°·ว¹ร
Á
¹µ
กคร
´
²
ง ·พ¸
¹·ปÀ
ด·ดสก
Á
ท¹ป PC กล´
บข
¾
²
นม°¼หม¶
, ±ล½กด �DelÈ ร½หว
°งกร½บวนก°ร
POST
¼นขณ½ทµ
·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณปÀ
ด¹ย
¿
, ถ¹ดส°ย·พ°·ว¹ร
Á
¹¹กจ°กข
´
²
วต¶
¹·พ°·ว¹ร
Á
ข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC
ข¹งคÂ
ณ ·ช
¸
¹มต¶
¹ส°ย·พ°·ว¹ร
Á
กล´
บ·ข
²
°³ป¼หม¶
±ล½กดปÂ
ม·พ°·ว¹ร
Á
·พ¸
¹·ปÀ
ด·คร
¸
¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC กด
�DelÈ ร½หว
°งกร½บวนก°ร POST
POST (ก°รทดส¹บต´
ว·¹ง·ม¸
¹·ปÀ
ด·คร
¸
¹ง) ·ป»
นช
Â
ดข¹งซ¹ฟตÁ
±วร
Á
ทµ
ควบคÂ
มก°รทดส¹บว
À
นÀ
จฉ´
ย ซ¾
งร
´
น·ม¸
¹
คÂ
ณ·ปÀ
ด·คร
¸
¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC
Sample
This manual is suitable for devices