ASUS M32AA user manual download (Page 6 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 77
6
¹ทย
IC: ถ·
²ย¿ถลงคว»มส²ดคล
·
²งข²ง¿คน»ด»
ส¹ดคล²
¹งก
´
บข
²
¹กºหนด ICES-003 คล°ส B ข¹ง±คน°ด° ¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
ส¹ดคล²
¹งก
´
บ RSS 210 ข¹ง
¹Â
ตส°หกรรม±คน°ด° ¹Â
ปกรณÁ
คล°ส B นµ
²
มµ
คÂ
ณสมบ´
ตÀ
ตรงต°มข
²
¹กºหนดท´
²
งหมดข¹งร½·บµ
ยบข
²
¹บ
´
งค´
¹Â
ปกรณÁ
ทµ
·ป»
นส°·หตÂ
¼ห
²
·ก
À
ดก°รรบกวนข¹ง±คน°ด°
¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
ส¹ดคล²
¹งก
´
บม°ตรฐ°น RSS ทµ
³ด²
´
บก°รยก·ว²
น¼บ¹นÂ
ญ°ตข¹ง¹Â
ตส°หกรรม±คน°ด° ก°ร
ทºง°นต²
¹ง·ป»
น³ปต°ม·ง¸
¹น³ขส¹งข
²
¹ต¶
¹³ปนµ
²
: (1) ¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
ต²
¹ง³ม¶
¹¼ห
²
·ก
À
ดก°รรบกวน ±ล½ (2)
¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
ต²
¹งทนต¶
¹ก°รรบกวน¼ดÄ รวมท´
²
งก°รรบกวนทµ
¹°จทº¼ห
²
·ก
À
ดก°รทºง°นทµ
³ม¶
พ¾
งปร½สงคÁ
ข¹ง
¹Â
ปกรณÁ
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement
sur le matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de
provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
ถ·
²ย¿ถลงข²งกรÁทรวงส
µ
²ส»รข²ง¿คน»ด»
¹Â
ปกรณÁ
ดÀ
À
ต¹ลนµ
²
ต²
¹งส¶
งส´
ญญ°ณรบกวนท°งคล¸
นวÀ
ทย
Â
¹¹กจ°กต´
ว¹Â
ปกรณÁ
ดÀ
À
ต¹ล³ม
·ก
À
นข
µ
ดจºก
´
ดคล°ส B
ทµ
มµ
ก°รกºหนด³ว
²
¼นกฎร½·บµ
ยบก°รรบกวนท°งวÀ
ทย
Â
ข¹งกร½ทร วงส¸
¹ส°รข¹ง±คน°ด°
¹Â
ปกรณÁ
ดÀ
À
ต¹ลคล°ส B นµ
²
ส¹ดคล²
¹งก
´
บม°ตรฐ°น±คน°ด° ICES-003
VCCI: ถ·
²ย¿ถลงคว»มส²ดคล
·
²งข²งญ³
µ
ป½
µ
ถ·
²ย¿ถลง VCCI คล»ส B
KC: ถ·
²ย¿ถลงค°ต
²นข²ง°ก»หล
³
Sample
This manual is suitable for devices