ASUS M32AA user manual download (Page 59 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
59
¹ทย
É �ÉÈ
·ปÀ
ด±ว¶
นขย°ย ±ล½ซ¿
ม¼นหน²
°จ¹ข¹งคÂ
É �-È
ซ¿
มหน²
°จ¹ข¹งคÂ
ณ¹¹ก
É �EnterÈ
·ปÀ
ดก°รต´
²
งค¶
°ผ¿
²
บรรย°ย
ก»รปº
ด°คร
µ
²ง°ดสก±
ท²ป PC ข²งค
½
¸นก»รปº
ด°คร
µ
²ง°ดสก±
ท²ป PC ข²งค
½
ณ:
ดº·นÀ
นก°รต¶
¹³ปนµ
²
·พ¸
¹ปÀ
ด·คร
¸
¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ:
จ°กช°ร
Á
มบ°ร
Á
, คลÀ
ก S
ettings (ก»รต
¼
·
งค
µ
») > Power (°พ»°ว²ร
±
) > Shut down (ปº
ด°คร
µ
²ง)
·พ¸
¹ทºก°รปÀ
ด·คร
¸
¹งปกตÀ
จ°กหน²
°จ¹ล»
¹ก¹À
น, คลÀ
Power (°พ»°ว²ร
±
) > Shutdown (ปº
ด°คร
µ
²ง)
²
°·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณค²
°ง, ¼ห
²
กดปÂ
ม·พ°·ว¹ร
Á
ค²
°ง³ว
²
·ป»
น·วล°สµ
(4) วÀ
น°ทµ
จนกร½ท´
ง·ดสก
Á
ท¹ป
PC ข¹งคÂ
ณปÀ
ด·คร
¸
¹ง
ก»รส
¼
µ
ง¸ห·
°ดสก±
ท²ป PC °ข·
»ส
´
µ
Ãหมดสล
³
¼นก°รส´
ง¼ห
²
·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ·ข
²
°ส¿
Ãหมดสลµ
ป, ¼ห
²
กดปÂ
ม·พ°·ว¹ร
Á
หน¾
งคร
´
²
Sample
This manual is suitable for devices