ASUS M32AA user manual download (Page 58 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 77
58
บททµ
2: ก°ร¼ช
²
Windows
®
8.1
¹ทย
ท»งล
¼
ด¿ป·
นพ
º
มพ
±
²
µ
นÀ
น¹กจ°กนµ
²
ด²
วยก°ร¼ช
²
±ป²
นพÀ
มพÁ
ข¹งคÂ
ณ คÂ
ณย
´
งส°ม°รถ¼ช
²
ท°งล´
ดต¶
¹³ปนµ
²
·พ¸
¹ช
วยคÂ
ณ·ปÀ
ด±¹พพล
À
·คช
´
±ล½·คล¸
¹นทµ
¼น Windows
®
8.1 ³ด²
ด²
วย
สล´
บร½หว¶
°งหน²
°จ¹·ร
À
ม ±ล½±¹พพÁ
ทµ
´
นคร
´
²
งสÂ
ดท²
°ย
É �DÈ
·ปÀ
ด·ดสก
Á
ท¹ป
É �EÈ
·ปÀ
ดหน²
°ต¶
°งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
บน·ดสก
Á
ท¹ป
É �FÈ
·ปÀ
ดหน²
°จ¹ค²
นห°³ฟลÁ
É �HÈ
·ปÀ
ดหน²
°จ¹±ชร
Á
É �IÈ
·ปÀ
ดหน²
°จ¹ก°รต´
²
งค¶
°
É �KÈ
·ปÀ
ดหน²
°จ¹¹Â
ปกรณÁ
É �LÈ
·ปÀ
ดหน²
°จ¹ล»
¹ค
É �MÈ
¹หน²
°จ¹ทµ
±¹กทµ
ฟป´
จจ
Â
บ´
นท´
²
งหมด¼ห
²
·ล»
กทµ
สÂ
É �PÈ
·ปÀ
ด±ผงหน²
°จ¹ทµ
ส¹ง
É �QÈ
·ปÀ
ด±ผงค²
นห°ทµ
³หนก
»
³ด²
É �RÈ
·ปÀ
ดหน²
°ต¶
°งร
´
É �UÈ
·ปÀ
ดศ¿
นย
Á
ก°ร·ข
²
°ถ
¾
ง¹ย
°งง¶
°ย
É �WÈ
·ปÀ
ดหน²
°จ¹ก°รต´
²
งค¶
°ก°รค²
นห°
É �XÈ
·ปÀ
ดกล¶
¹ง·มน¿
ข¹ง·คร
¸
¹งม¸
¹ Windows
Sample
This manual is suitable for devices