ASUS M32AA user manual download (Page 57 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
57
¹ทย
½
ณสมบ¼
º
ส¿น¾
คÂ
ณสมบ´
ตÀ
ส±น»
ป ±สดง±¹พพÁ
ส¹งต´
ว·คµ
ยงข
²
°งก
´
น ช
วย¼ห
²
คÂ
ณทºง°น หร
¸
¹สล´
บ³ปม°ร½หว¶
°ง±¹พพÁ
ต¶
°งÄ
³ด²
¹ย
°งรวด·ร
»
สÂค
¼
ญ!
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว¶
°คว°มล½·¹µ
ยดหน²
°จ¹ข¹ง
·ดสก
Á
ท¹ป
PC ข¹งคÂ
ณถ
¿
กต´
²
งค¶
°³ว
²
ทµ
1366 x 768 พÀ
ก·ซลหร
¸
¹ส¿
งกว
°
¹นทµ
จ½¼ช
²
คÂ
ณสมบ´
ตÀ
ส±น»
ส±น»
ปบ°ร
Á
ก»ร¸ช·
ส¿น¾
¸นก»ร¸ช·
ส¿น¾
ป:
1.
¼ช
²
·ม°สÁ
หร
¸
¹±ป²
นพÀ
มพÁ
ข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ·พ¸
¹·ร
µ
ยก¼ช
²
ส±น»
ปบนหน²
°จ¹
ก°ร¼ช²
·ม°ส
Á
a) คลÀ
กทµ
±¹พพÁ
·พ¸
¹·ร
µ
ยก¼ช
²
ง°น±¹พพ
b) ·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
³ว²
ทµ
ด²
°นบนข¹งหน²
°จ¹
c)
หล´
งจ°กทµ
ต´
วช
µ
²
·ปลµ
ยน³ป·ป»
น³¹ค¹นร
¿
ปม¸
¹
¼ห
²
ล°ก±ล²
วปล¶
¹ย±¹พพÁ
³ปทµ
ด²
°นขว°หร
¸
¹ด²
°นซ²
°ยข¹งหน²
°ต¶
°งก°ร±สดงผล s
ก°ร¼ช²
±ป
²
นพ
À
มพ
Á
·ปÀ
ด±¹พพÁ
จ°กน´
²
นกด
É � . È É ปÂ
มซ²
°ยหร
¸
¹ขว° ·พ¸
¹ว°ง±¹พพÁ
±รกทµ
ด²
°
นซ²
°ยหร
¸
¹ขว°ข¹งหน²
°จ¹±สดงผล
Sample
This manual is suitable for devices