ASUS M32AA user manual download (Page 56 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 77
56
บททµ
2: ก°ร¼ช
²
Windows
®
8.1
¹ทย
ภ»ย¸นช»ร
±
มบ»ร
±
Search (ค
·
นห»)
·คร
¸
¹งม¸
¹นµ
²
¼ช
²
สºหร
´
บค²
นห°³ฟลÁ
±¹พพลÀ
·คช
´
หร
¸
¹Ãปร±กรมต¶
°งÄ ·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
Share (¿ชร
±
)
·คร
¸
¹งม¸
¹นµ
²
¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
คÂ
ณ±ชร
Á
±¹พพลÀ
·คช
´
นต¶
°งÄ
ผ¶
°น³ซตÁ
·คร
¸
¹ข
°ยส´
งคม¹¹น³ลนÁ
หร
¸
¹¹µ
·มล
Start (°ร
º
µ
ม)
·คร
¸
¹งม¸
¹นµ
²
ส´
ง¼ห
²
จ¹±สดงผลกล´
บ³ปย
´
งหน²
°จ¹·ร
À
มต²
จ°กหน²
°จ¹·ร
À
มต²
น คÂ
ณส°ม°รถ¼ช
²
ปÂ
มนµ
²
·พ¸
¹กล´
บ³ปย
´
ง±¹พพÁ
ทµ
·ปÀ
ด¹ย
¿
ล¶
°สÂ
ด³ด²
ด²
วย
Devices (²
½
ปกรณ
±
)
·คร
¸
¹งม¸
¹นµ
²
¼ช
²
สºหร
´
บ·ข
²
°ถ
¾
ง±ล½±ชร
Á
³ฟลÁ
´
บ¹Â
ปกรณÁ
ต¶
°งÄ
ทµ
ต¶
¹¹ย
¿
´
บ·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ ·ช
นจ¹±สดงผลภ°ยน¹ก
หร
¸
¹·คร
¸
¹งพÀ
มพÁ
Settings (ก»รต
¼
·
งค
µ
»)
·คร
¸
¹งม¸
¹นµ
²
¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
คÂ
ณ·ข
²
°ถ
¾
งก°·ดสก
Á
ท¹ป PC
ข¹งÃน²
ตบÂ
Å
ค PC ข¹งคÂ
Sample
This manual is suitable for devices