ASUS M32AA user manual download (Page 55 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
55
¹ทย
Charms bar (ช»ร
±
มบ»ร
±
)
ช°ร
Á
มบ°ร
Á
·ป»
น±ถบ·คร
¸
¹งม¸
¹ทµ
ส°ม°รถ·ปÀ
ดข
¾
²
นม°ทµ
ด²
°นขว°ข¹งหน²
°จ¹ข¹งคÂ
ณ³ด²
ซ¾
งปร½ก¹บด
²
วย
·คร
¸
¹งม¸
¹หล°ย¹ย
°ง ซ¾
ง¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
คÂ
ณ±ชร
Á
±¹พพลÀ
·คช
´
นต¶
°งÄ ±ล½¼ห
²
ก°ร·ข
²
°ถ
¾
ง¹ย
°งรวด·ร
»
ว·พ¸
¹
ปร
´
บ±ต¶
งก°รต´
²
งค¶
°ต¶
°งÄ ข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ก»ร°ปº
ดช»ร
±
มบ»ร
±
·ม¸
¹·ร
µ
ยกช°ร
Á
มบ°ร
Á
¹¹กม° ±รกสÂ
ดจ½ปร°กฏ·ป»
นช
Â
ดข¹ง³¹ค¹นสµ
ข°ว
ภ°พด²
°นบน±สดงว¶
°ช°ร
Á
มบ°ร
Á
มµ
ล´
กษณ½¹ย
°ง³รหล´
งจ°กทµ
¿
ก·ร
µ
ยกข¾
²
นม°.
¼ช
²
·ม°สÁ
หร
¸
¹±ป²
นพÀ
มพÁ
ข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ·พ¸
¹·ร
µ
ยก¼ช
²
ช°ร
Á
มบ°ร
Á
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
ณ³ปทµ
มÂ
มขว°หร
¸
¹ซ²
°ยบนข¹งหน²
°จ¹
กด
É �CÈ.
Charms bar (
ช»ร
±
มบ»ร
±
)
Sample
This manual is suitable for devices