ASUS M32AA user manual download (Page 54 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 77
54
บททµ
2: ก°ร¼ช
²
Windows
®
8.1
¹ทย
ก»ร°ร
³
ยก¸ช·
¿²พพ
±
¼
·
งหมด
จ°กหน²
°จ¹ ±¹พพÁ
ท´
²
งหมด, คÂ
ณส°ม°รถกºหนดค¶
°ก°รต´
²
งค¶
°±¹พพÁ
หร
¸
¹ป´
กหมÂ
ด±¹พพÁ
³ปย´
งหน²
°จ¹·ร
À
หร
¸
¹³ปย
´
งท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹งÃหมด·ดสก
Á
ท¹ป³ด²
ก»ร°ปº
ดหน·
»จ² ¿²พพ
±
¼
·
งหมด
¼นหน²
°จ¹·ร
À
มต²
น คลÀ
กทµ
ปÂ
.
จ°กหน²
°จ¹·ร
À
มต²
น กด
Tab
È,
±ล²
วกด
Enter
È.
ก»รป¼
กหม½
ด¿²พพ
±
บนหน·
»จ²°ร
º
µ
1.
·ปÀ
ดหน²
°จ¹ ±¹พพÁ
ท´
²
งหมด
2.
จ°กหน²
°จ¹ ±¹พพÁ
ท´
²
งหมด, คลÀ
กขว°ทµ
±¹พพÁ
·พ¸
¹±สดง±ถบก°รต´
²
งค¶
°ข¹ง±¹พพ
Á
3.
จ°ก±ถบก°รต´
²
งค¶
°, คลÀ
ก Pin to Start (ป´
กหมÂ
ด³ปย
´
งหน²
°จ¹·ร
À
ม)
Sample
This manual is suitable for devices