ASUS M32AA user manual download (Page 53 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
53
¹ทย
ก»รทÂง»นก¼
บ°มÃทร¿²พพ
±
¼ช
²
±ป²
นพÀ
มพÁ
หร
¸
¹·ม°สÁ
ข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ·พ¸
¹·ร
µ
ยก¼ช
²
±ล½ปร
´
บ±ต¶
ง±¹พพÁ
ข¹งคÂ
ก»ร°ร
³
ยก¸ช·
¿²พพ
ว°งตº±หน¶
งต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
ณ³ว²
·หน¸
¹±¹พพÁ
จ°กน´
²
นคลÀ
กซ²
°ย หร
¸
¹±ทปหน¾
งคร
´
²
ง·พ¸
¹·ปÀ
ด±¹พพÁ
กด tab ส¹งคร
´
²
ง จ°กน´
²
น¼ช
²
ปÂ
มล¿
กศร
·พ¸
¹·ร
µ
ยกด¿
ร½หว
°ง±¹พพÁ
ต¶
°งÄ กด
enter
·พ¸
¹·ปÀ
ด±¹พพÁ
ทµ
คÂ
ณ·ล¸
¹ก
ก»รปร
¼
บ¿ต
µ
ง¿²พพ
±
คÂ
ณส°ม°รถย
²
°ย ·ปลµ
ยนขน°ด หร
¸
¹·ลÀ
กป´
กหมÂ
ด±¹พพÁ
จ°กหน²
°จ¹·ร
À
ม Ãดย¼ช
²
´
²
นต¹นต¶
¹³ปนµ
²
:
¼นก°รย
²
°ย±¹พพÁ
ล°ก±ล½ปล¶
¹ย±¹พพÁ
³ปย
´
งตº±หน¶
ง¼หม¶
ก»ร°ปล
³
µ
ยนขน»ด¿²พพ
±
คลÀ
กขว°ทµ
±¹ป ·พ¸
¹·ปÀ
ดทºง°น±ถบก°รต´
²
งค¶
°ข¹ง±¹ป
จ°กน´
²
น±ทป
±ล½·ล¸
¹กขน°ดสµ
·หลµ
ยมข¹ง±¹พพÁ
ก»ร°ล
º
กป¼
กหม½
ด¿²พพ
±
¼นก°ร·ลÀ
กป´
กหมÂ
ด±¹พพÁ
จ°กหน²
°จ¹·ร
À
ม, คลÀ
กขว°ทµ
±¹พพÁ
·พ¸
¹·ร
µ
ยก±ถบก°รต´
²
งค¶
°ข¹ง±¹พพÁ
¾
²
นม° จ°กน´
²
นคลÀ
Unpin from Start (°ล
º
กป¼
กหม½
ดจ»กหน·
»จ²°ร
º
µ
ม)
ก»รปº
ด¿²พพ
±
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
ณ³ป³ว²
ทµ
ด²
°นบนข¹ง±¹พพÁ
ทµ
·ปÀ
ด¹ย
¿
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
ณ³ป³ว²
ทµ
ด²
°นบนข¹ง±¹พพÁ
ทµ
·ปÀ
ด¹ย
¿
จ°กน´
²
นร¹¼ห
²
ต´
วช
µ
²
·ปลµ
ยน·ป»
น³¹ค¹นร
¿
ปม¸
¹
ล°ก±ล½ปล¶
¹ย±¹พพÁ
³ป³ว²
´
งด²
°นล¶
°งข¹งหน²
°จ¹·พ¸
¹ปÀ
ด±¹พพÁ
ล°ก±ล½ปล¶
¹ย±¹พพÁ
³ป³ว²
´
งด²
°นล¶
°งข¹งหน²
°จ¹·พ¸
¹ปÀ
ด±¹พพÁ
จ°กหน²
°จ¹±¹พพÁ
ทµ
·ปÀ
ด¹ย
¿
¶ กด �AltÈ É �F4È.
จ°กหน²
°จ¹±¹พพÁ
ทµ
·ปÀ
ด¹ย
¿
กด �AltÈ É �F4È.
Sample
This manual is suitable for devices