ASUS M32AA user manual download (Page 52 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 77
บททµ
2: ก°ร¼ช
²
Windows
®
8.1
¹ทย
Ç
¾
²ตสป¾
²ต
ก»รกรÁทÂ
มÂ
มซ²
°ยบน
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
จ°กน´
²
นคลÀ
กธ´
มบÁ
·นลข¹ง±¹พพÁ
·ร
»
วÄ นµ
²
·พ¸
¹กล´
บ³ปย
´
ง±¹พพÁ
น´
²
²
°คÂ
ณ·ปÀ
ดม°กกว¶
°หน¾
ง±¹พพÁ
¼ห
²
·ล¸
¹นลง·พ¸
¹±สดง±¹พพÁ
ทµ
·ปÀ
ดท´
²
งหมด
มÂ
มซ²
°ยล¶
°ง
จ»กหน·
»จ²¿²พพ
±
³
µ
¼
น²ย
´
µ
:
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
·หน¸
¹มÂ
มซ²
°ยล¶
°ง จ°กน´
²
น±ทป
·พ¸
¹กล´
บ³ปย
´
งหน²
°จ¹·ร
À
หม»ย°หต
½
:
คÂ
ณส°ม°รถกดปÂ
ม Windows
บน±ป²
นพÀ
มพÁ
·พ¸
¹กล´
บ³ปย
´
งหน²
°จ¹·ร
À
จ»กหน·
»จ²°ร
º
µ
ม:
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
·หน¸
¹มÂ
มซ²
°ยล¶
°ง จ°กน´
²
น±ทป
·พ¸
¹กล´
บ³ปย
´
ง±¹พพÁ
น´
²
·
»นบน
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
ณ จนกร½ท´
งต´
วช
µ
²
·ปลµ
ยน³ป·ป»
น³¹ค¹น
¿
ปม¸
¹ ล°ก±ล½ปล¶
¹ย±¹พพÁ
³ปย
´
งตº±หน¶
ง¼หม¶
หม»ย°หต
½
:
ฟ´
งก
Á
´
นÆ»
¹ตสป»
ตนµ
²
ทºง°น·ฉพ°½ก
´
บ±¹พพÁ
ทµ
กºล´
งร
´
น¹ย
¿
หร
¸
¹·ม¸
¹คÂ
ณต²
¹งก°ร¼ช
²
คÂ
ณสมบ´
ตÀ
ส±น»
ป·
ท¶
°น´
²
น สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด·พÀ
มตÀ
ม ¼ห
²
ด¿
Snap feature
(คÂ
ณสมบ´
ตÀ
ส±น»
ป) ภ°ย¼ต²
ก°รทºง°นก
´
บ±¹พพÁ
Windows
®
มÂ
มขว°บน±ล½ล¶
°ง
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
ณ·พ¸
¹·ปÀ
Charms bar
(ช»ร
±
มบ»ร
±
)
Sample
This manual is suitable for devices