ASUS M32AA user manual download (Page 50 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 77
50
บททµ
2: ก°ร¼ช
²
Windows
®
8.1
¹ทย
ก»ร¸ช·
Windows
®
UI
ร½บบตÀ
ดต¶
¹ผ¿
²
¼ช
²
Windows
®
(UI) ·ป»
นหน²
°จ¹ล´
กษณ½สµ
·หลµ
ยม·ร
µ
ยงตÀ
ดก
´
น ซ¾
ง¼ช
²
¼น Windows
®
8.1 Ãดยมµ
ฟµ
·จ¹ร
Á
ต¶
¹³ปนµ
²
ทµ
คÂ
ณส°ม°รถ¼ช
²
³ด²
¼นขณ½ทµ
ทºง°นก
´
บ·ดสก
Á
ท¹ป PC
หน·
»จ²°ร
º
µ
มต
·
หน²
°จ¹·ร
À
มต²
ปร°กฏหล´
งจ°กทµ
ลงช
¸
¹·ข
²
°¼ช
²
´
งบ´
ญช
µ
ผ¿
²
¼ช
²
ข¹งคÂ
ณสº·ร
»
หน²
°จ¹นµ
²
วยจ
´
ดร½·บµ
ยบÃปร±กรม±ล½±¹พพลÀ
·คช
´
นท´
²
งหมดทµ
คÂ
ณจº·ป»
นต²
¹ง¼ช
²
³ว
²
¼นสถ°นทµ
·ดµ
ยว
คÂ
ณส°ม°รถกดปÂ
ม Windows
·พ¸
¹·ปÀ
ดหน²
°จ¹·ร
À
ม จ°ก±¹พพÁ
¼ดÄ
¿²พพ
±
Windows
®
±¹พพÁ
·หล¶
°นµ
²
จ½¹ย
¿
บนหน²
°จ¹·ร
À
ม ±ล½±สดง¼นร
¿
ป±บบสµ
·หลµ
ยมตÀ
ดก
´
น·พ¸
¹¼ห
²
ง¶
°ย±ก
ก°ร·ข
²
°ถ¾
จº·ป»
นต²
¹ง¼ช
²
หน²
°จ¹คว°มล½·¹µ
ยด 1024 x 768
พÀ
ก·ซลหร
¸
¹ส¿
งกว¶
° ·พ¸
¹ร
´
น·มÃทร±¹พพÁ
.
±¹พพÁ
บ°งต´
ว จº·ป»
นต²
¹ง¼ห
²
คÂ
ณลงช
¸
¹·ข
²
°¼ช
²
´
งบ´
ญช
µ
Microsoft
ข¹งคÂ
ณก
¹นทµ
คÂ
ณจ½ส°ม°รถ·ปÀ
ด¼ช
²
ง°น³ด²
.
บ´
ญช
µ
ผ¿
²
¼ช
²
ปÂ
ม ซ¿
ม·ข²
°/
¹¹ก สºหร
´
บ±¹พพÁ
·มÃทร±¹พพÁ
Sample
This manual is suitable for devices