ASUS M32AA user manual download (Page 5 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 77
5
¹ทย
ปรÁก»ศ
บร
º
ก»รนÂกล
¼
Ãปร±กรมก°รร
µ
³ซ·คÀ
ล±ล½นºกล´
บข¹ง ASUS
ม°จ°กคว°มมÂ
งม´
นข¹ง·ร°¼นก°รสร
²
°งม°ตรฐ°นส¿
งสÂ
ดสºหร
´
บก°รปกป²
¹งสÀ
ง±วดล²
¹มข¹ง·ร°
·ร°·ช
¸
¹ว¶
°ก°ร¼ห
²
ท°ง±ก
²
ป´
ญห°±ก
ล¿
กค²
°ข¹ง·ร° จ½ทº¼ห
²
ส°ม°รถร
µ
³ซ·คÀ
ลผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
±บต·ต¹ร
µ
±ล½ช
À
²
นส¶
วน¹¸
นÄ รวมท´
²
งว
´
สดÂ
บรรจ
Â
µ
บห
¹ข¹ง·ร°¹ย
°งมµ
คว°มร
´
บผÀ
ดช¹บ
Ãปรด³ปทµ
สºหร
´
บข
²
¹ม¿
ล¼นก°รร
µ
³ซ·คÀ
ล¹ย
°งล½·¹µ
ยด¼นภ
¿
มÀ
ภ°คต¶
°งÄ
REACH
·ร°·ผย±พร
ส°ร·คมµ
ทµ
¼ช
²
¼นผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
ข¹ง·ร°ซ¾
งส¹ดคล²
¹งก
´
บ·ฟรม·ว
À
Á
กข¹งข
²
¹บ´
งค´
REACH (ก°รลงท½·บµ
ยน, ก°รปร½·มÀ
น, ก°ร¹นÂ
ม´
ตÀ
±ล½ข
²
¹จºก
´
ดข¹งส°ร·คมµ
) ³ว
²
ทµ
·ว
»
บ³ซตÁ
ASUS REACH ทµ
ถ·
²ย¿ถลงข²งคณÁกรรมก»รก»รส
µ
²ส»ร¿หµ
งช»ต
º
¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
ส¹ดคล²
¹งก
´
บส¶
วนทµ
15 ข¹งกฎข
²
¹บ´
งค´
บ FCC ก°รทºง°นต²
¹ง·ป
»
น³ปต°ม
·ง¸
¹น³ขส¹งข
²
¹ต¶
¹³ปนµ
²
:
¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
ต²
¹ง³ม¶
¹¼ห
²
·ก
À
ดก°รรบกวนทµ
·ป»
น¹´
นตร°ย ±ล½
¹Â
ปกรณÁ
ต²
¹งส°ม°รถทนต¶
¹ก°รรบกวน¼ดÄ ทµ
³ด²
´
บ รวมท´
²
งก°รรบกวนทµ
¹°จก
¹¼ห
²
·ก
À
ดก°รทºง°นทµ
³ม¶
พ¾
งปร½สงคÁ
¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
³ด²
´
บก°รทดส¹บ ±ล½พบว
°ส¹ดคล²
¹งก
´
บข
²
¹จºก
´
ดข¹ง¹Â
ปกรณÁ
ดÀ
À
ต¹ลคล°ส
B
ซ¾
ง·ป»
น³ปต°มส¶
วนทµ
15 ข¹งกฎข
²
¹บ´
งค´
บ FCC ข
²
¹จºก
´
ด·หล¶
°นµ
²
³ด²
´
บก°ร¹¹ก±บบ
·พ¸
¹¼ห
²
ก°รป²
¹งก
´
นทµ
·หม°½สมต¶
¹ก°รรบกวนทµ
·ป»
น¹´
นตร°ย¼นก°รตÀ
ดต´
²
งบร
À
·วณทµ
พ´
¹°ศ´
ย¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
สร
²
°ง ¼ช
²
±ล½ส°ม°รถ±ผ¶
พล´
งง°นคว°มถ
µ
คล¸
นวÀ
ทย
Â
±ล½ถ
²
°³ม
³ด²
ตÀ
ดต´
²
±ล½¼ช
²
¹ย
°ง·หม°½สมต°มทµ
ร½บÂ
¼นข
´
²
นต¹นก°ร¼ช
²
ง°นข¹งผ¿
²
ผลÀ
ต ¹°จก
¹¼ห
²
·ก
À
ดก°ร
รบกวนทµ
·ป»
น¹´
นตร°ยต¶
¹ก°รส¸
¹ส°รว
À
ทย
Â
¹ย
°ง³รก
»
ต°ม ³ม¶
มµ
ก°รร
´
บปร½ก
´
นว
°ก°รรบกวน
จ½³ม¶
·ก
À
ดข
¾
²
น¼นกรณµ
ทµ
ตÀ
ดต´
²
ง¹ย
°ง·หม°½สม ถ
²
°¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
¹¼ห
²
·ก
À
ดก°รรบกวนก
´
บบร
À
ก°ร
ก°รส¸
¹ส°รต¶
¹ว
À
ทย
Â
หร
¸
¹ก°รร
´
บÃทรท´
ศนÁ
ซ¾
งส°ม°รถทร°บ³ด²
Ãดยก°ร·ปÀ
ด±ล½ปÀ
ด¹Â
ปกรณÁ
คÂ
ณควรพย°ย°ม±ก
²
³ขก°รรบกวนÃดย¼ช
²
À
ธµ
ด´
งต¶
¹³ปนµ
²
หน¾
งหร
¸
¹หล°ยว
À
ธµ
วมก
´
น:
ปร
´
บทÀ
ศท°งหร
¸
¹·ปลµ
ยนสถ°นทµ
ข¹ง·ส°¹°ก°ศร
´
บส´
ญญ°ณ
·พÀ
มร½ย½ห
°งร½หว
°ง¹Â
ปกรณÁ
±ล½·คร
¸
¹งร
´
บส´
ญญ°ณ
·ช
¸
¹มต¶
¹¹Â
ปกรณÁ
ลง¼น·ต²
°·สµ
ยบ¼นวงจรทµ
±ตกต¶
°งจ°กทµ
¼ช
²
·สµ
ยบ·คร
¸
¹งร
´
บ¹ย
¿
ปร
¾
กษ°ต´
ว±ทนจºหน¶
°ย หร
¸
¹ช
°ง·ทคนÀ
ควÀ
ทย
Â
/Ãทรท´
ศนÁ
ทµ
มµ
ปร½สบก°รณÁ
·พ
¸
¹ข¹คว°ม
วย·หล¸
¹
จº·ป»
นต²
¹ง¼ช
²
ส°ย·ค·บÀ
ลทµ
มµ
ฉนวนห
Â
²
มสºหร
´
บ·ช
¸
¹มต¶
¹จ°กจ¹ภ°พ³ปย
´
งกร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
·พ¸
¹ปร½ก
´
นถ
¾
งคว°มส¹ดคล²
¹งก
´
บกฎข
²
¹บ´
งค´
บ FCC ก°ร·ปลµ
ยน±ปลงหร
¸
¹ด´
ด±ปลงทµ
³ม¶
³ด²
´
บก°ร·ห
»
นช¹บÃดย¹งคÁ
กรทµ
มµ
หน²
°ทµ
´
บผÀ
ดช¹บ·ร
¸
¹งคว°มส¹ดคล²
¹ง จ½ทº¼ห
²
สÀ
ทธÀ
Á
¼นก°ร¼ช
²
¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
ข¹งผ¿
²
¼ช
²
สÀ
²
นสÂ
ค°ต¶
²น°ก
³
µ
ยวก
¼
บ¿บต°ต²ร³
µ
ลº
°ธ³
ยม ²º
²²น
ข·
²ควรรÁว
¼
:
²
°¼ส¶
±บต·ต¹ร
µ
¹ย
°ง³ม¶
¿
กต²
¹ง ¹°จมµ
¹´
นตร°ยจ°กก°รร½·บÀ
ดข
¾
²
น³ด²
¼ช
²
·ฉพ°½±บต·ต¹ร
µ
ชนÀ
ด·ดµ
ยวก
´
น หร
¸
¹·ทµ
ยบ·ท¶
° ทµ
±น½นºÃดยผ¿
²
ผลÀ
ต·ท¶
°น
´
²
น ทÀ
²
±บต·ต¹ร
µ
ทµ
¼ช
²
±ล²
วต°มข
´
²
นต¹นข¹งผ¿
²
ผลÀ
Sample
This manual is suitable for devices