ASUS M32AA user manual download (Page 49 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 77
¹ทย
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
49
บทท
³
µ
2
ก»ร¸ช·
Windows
®
8.1
ก»ร°ร
º
µ
มต
·
น¸ช·
ง»น¸นคร
¼
·
ง¿รก
·ม¸
¹คÂ
ณ¼ช
²
·ร
À
มค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
¼นคร
´
²
ง±รก จ½มµ
หน²
°จ¹ต¶
°งÄ
ปร°กฏข
¾
²
นม°·ป»
นช
Â
ด ·พ¸
¹±น½นºคÂ
ณ¼นก°รกºหนดค¶
°ก°รต´
²
งค¶
°พ¸
²
นฐ°นต¶
°งÄ
สºหร
´
บร½บบปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°ร Windows
®
8.1 ข¹งคÂ
¼นก°ร·ร
À
มต²
น·ดสก
Á
ท¹ป PC ¼นคร
´
²
ง±รก:
1.
กดปÂ
ม·พ°·ว¹ร
Á
บน·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ ร¹ส¹งส°มน°ทµ
จนกร½ท´
งหน²
°จ¹ต´
²
งค¶
°ปร°กฏข
¾
²
2.
จ°กหน²
°จ¹ต´
²
งค¶
° ·ล¸
¹กภ°ษ°ทµ
จ½¼ช
²
บน·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ ·ม¸
¹ก°รต´
²
งค¶
°¹¸
นÄ ปร°กฏข
¾
²
·ม¸
¹ก°รต´
²
งค¶
°¹¸
นÄ ปร°กฏข
¾
²
¼ห
²
·ล¸
¹กปร½·ทศหร
¸
¹ภ
¿
มÀ
ภ°ค ภ°ษ°ข¹ง±¹พพÁ
ล´
กษณ½±ป²
นพÀ
มพÁ
±ล½·ขต·วล° จ°กน´
²
น±ทป
Next (ถ¼
ด¹ป)
3.
¹¶
°นข
²
¹ตกลง¼บ¹นÂ
ญ°ตก°ร¼ช
²
ง°น¹ย
°งล½·¹µ
ยด ±ล½±ทป
I Accept (ข·
»พ°จ
·
»ย²มร
¼
บ)
4.
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ต°มคº±น½นºบนหน²
°จ¹·พ¸
¹ต´
²
งค¶
°ร°ยก°รพ¸
²
นฐ°นด´
งต¶
¹³ปนµ
²
:
ปร
´
บ±ต¶
งคว°ม·ป»
นส¶
วนต´
·ช
¸
¹มต¶
¹
ก°รต´
²
งค¶
°
บ´
ญช
µ
ข¹งคÂ
5.
หล´
งจ°กทµ
กºหนดค¶
°ร°ยก°รพ¸
²
นฐ°น±ล²
ว บทช
วยส¹น Windows
®
8.1 จ½ปร°กฏข
¾
²
ชมก°รบรรย°ย ·พ¸
¹·ร
µ
ยนร
¿
²
·พÀ
ม·ตÀ
ม·ก
µ
ยวก
´
บคÂ
ณสมบ´
ตÀ
ข¹ง Windows
®
8.1
หน·
»จ²ล
¾
²คข²ง Windows
®
8.1
หน²
°จ¹ล»
¹คข¹ง Windows
®
8.1 ¹°จปร°กฏข
¾
²
น·ม¸
¹Ãน²
ตบÂ
Å
ค PC
ข¹งคÂ
ณ·ข
²
°ส¿
ร½บบปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°ร Windows
®
8.1 ·พ¸
¹ทµ
จ½ดº·นÀ
นก°รต¶
¹³ป ¼ห
²
±ทปทµ
หน²
°จ¹ล»
¹ค
หร
¸
¹กดปÂ
ม¼ดÄ บน±ป²
นพÀ
มพÁ
ข¹งÃน²
ตบÂ
Å
ค PC ข¹งคÂ
Sample
This manual is suitable for devices