ASUS M32AA user manual download (Page 48 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 77
48
บททµ
1: ก°ร¼ช
²
Windows
®
7
¹ทย
ก»รต
¼
·
งค
µ
»รห¼
สผµ
»นข²งผ´
·
¸ช·
¸นก»รต
¼
·
งค
µ
»รห¼
สผµ
»นข²งผ´
·
¸ช·
:
1.
·ล¸
¹กผ¿
²
¼ช
²
ทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รต´
²
งค¶
°รห
´
สผ¶
°น
2.
·ล¸
¹ก
Create a password (สร
·
»งรห¼
สผµ
»น)
3.
พÀ
มพÁ
รห
´
สผ¶
°น ±ล½ทºก°รย
¸
นย
´
น พÀ
มพÁ
คºบ¹ก¼บ²
รห
´
สผ¶
°นข¹งคÂ
4.
·ม¸
¹ทº·สร
»
จ, คลÀ
Create password (สร
·
»งรห¼
สผµ
»น)
ก»ร°ปº
ดทÂง»นซ²ฟต
±
¿วร
±
ป·
²งก¼
น¹วร
¼
Trend Micro Internet Security ³ด²
´
บก°รตÀ
ดต´
²
งล¶
วงหน²
°บนค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ นµ
·ป
»
นซ¹ฟต
Á
±วร
Á
ป²
¹งก
´
น³วร
´
สข¹งบร
À
ษ´
ททµ
·ป»
นบÂ
คคลทµ
3 ซ¾
ง¼ช
²
ป²
¹งก
´
นค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณจ°ก³วร
´
ส±บบต¶
°งÄ ซ¹ฟตÁ
±วร
Á
ต²
¹งซ¸
²
¹±ยกต¶
°งห°ก คÂ
ณมµ
วง·วล°ทดล¹ง¼ช
²
30 ว´
นหล´
งจ°กทµ
·ปÀ
ดทºง°น±ล²
¸นก»ร°ปº
ดทÂง»น Trend Micro Internet Security:
1.
´
น±¹ปพลÀ
·คช
´
น Trend Micro Internet Security
2.
¹¶
°น·ง¸
¹น³ข¼บ¹นÂ
ญ°ต¹ย
°งล½·¹µ
ยด คลÀ
Agree & Activate (ย²มร
¼
บ¿ลÁ°ปº
ดทÂง»น)
3.
ป²
¹น¹µ
·มล±¹ด·ดรสข¹งคÂ
ณ ±ล½·ล¸
¹กสถ°นทµ
ข¹งคÂ
ณ คลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
4.
คลÀ
ก Finish (·สร
»
จสÀ
²
น) ·พ¸
¹ทºก°ร·ปÀ
ดทºง°น¼ห
²
สมบ¿
รณÁ
ก»รข²คว»มชµ
วย°หล
²¿ลÁก»รสน¼
บสน½
นจ»ก Windows
®
คว°มช
วย·หล¸
¹±ล½ก°รสน´
บสนÂ
นข¹ง Windows
®
¼ห
²
คº±น½นº±ล½คºต¹บ¼นก°ร¼ช
²
±¹ปพลÀ
·คช
´
นต¶
°งÄ
¼น±พล
ตฟ¹ร
Á
ม Windows
®
7
¼นก°ร·ปÀ
ด คว°มช
วย·หล¸
¹±ล½ก°รสน´
บสนÂ
นข¹ง Windows
®
, คลÀ
È
Help and Support (คว»มชµ
วย°หล
²¿ลÁก»รสน¼
บสน½
น)
¼ห
²
±น¶
¼จว¶
°คÂ
ณ·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
ต ·พ¸
¹ร
´
บคว°มช
วย·หล¸
¹¹¹น³ลนÁ
ล¶
°สÂ
ดข¹ง Windows
®
Sample
This manual is suitable for devices