ASUS M32AA user manual download (Page 47 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
47
¹ทย
ก»รป·
²งก¼
นค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½
ก»ร¸ช·
´
นย
±
ปฏ
º
บ¼
º
ก»ร Windows
®
7
ศ¿
นย
Á
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°ร Windows
®
7 ¼ห
²
²
¹ม¿
ล·ก
µ
ยวก
´
บก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹น, ข
²
¹ม¿
ล·ก
µ
ยวก
´
บคว°มปล¹ดภ
´
ย,
²
¹ม¿
ลก°รบºร
Â
งร
´
กษ°ร½บบ ±ล½ต´
ว·ล¸
¹ก¼นก°ร±ก
²
³ขป´
ญห°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ทµ
พบท´
ว³ปบ°ง¹ย
°งÃดย
¹´
ตÃนม´
ตÀ
คÂ
ณส°ม°รถปร
´
บ±ต¶
งก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹นต¶
°งÄ
¹ด
·
สÂหร
¼
บร»ยลÁ°²
³
ยด°พ
º
µ
ม°ต
º
¸ห·
´
µ
วนกµ
²นหน·
»
ก»รปร
¼
บ¿ต
µ
ง¹²ค²น¿ลÁก»ร¿จ
·
ง°ต
²น
¼นบทนµ
²
ก»ร°ปº
ดศ
´
นย
±
ปฏ
º
บ¼
º
ก»ร Windows
®
7
¸นก»ร°ปº
ดศ
´
นย
±
ปฏ
º
บ¼
º
ก»ร Windows
®
7:
1.
¼นก°ร·ร
µ
ยก¼ช
²
ศ¿
นย
Á
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°ร Windows 7, คลÀ
ก³¹ค¹นก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹น
, จ°กน´
²
นคลÀ
Open Action Center (°ปº
ดศ
´
นย
±
ปฏ
º
บ¼
º
ก»ร)
2.
จ°กศ¿
นย
Á
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°ร Windows 7, คลÀ
กง°นทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รทº
ก»ร¸ช·
Windows
®
Update
Windows Update ¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
คÂ
ณตรวจส¹บ ±ล½ตÀ
ดต´
²
ง¹´
ป·ดตล¶
°สÂ
ด ·พ¸
¹·พÀ
มคว°มส°
ม°รถ¼นก°รร
´
กษ°คว°มปล¹ดภ
´
ย ±ล½สมรรถน½ข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ก»ร°ปº
ด Windows
®
Update (Windows ²
¼
ป°ดต)
¸นก»ร°ปº
ด Windows
®
Update (Windows ²
¼
ป°ดต):
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹ง Windows
®
, คลÀ
ก³¹ค¹น Start (·ร
À
ม)
·พ¸
¹·ปÀ
ด·มน¿
Start (·ร
À
ม)
2.
·ล¸
¹ก
All Programs (Ãปร¿กรมท
¼
·
งหมด)
È
Windows Update (Windows ²
¼
ป°ดต)
3.
จ°กหน²
°จ¹ Windows Update (Windows ¹´
ป·ดต), คลÀ
กง°นทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รทº
ก»รต
¼
·
งค
µ
»บ¼
ญช³
ผ´
·
¸ช·
¿ลÁรห¼
สผµ
»น
คÂ
ณส°ม°รถสร
²
°งบ´
ญช
µ
ผ¿
²
¼ช
²
±ล½รห
´
สผ¶
°น¼ห
²
´
บบÂ
คคลต¶
°งÄ ทµ
จ½¼ช
²
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ³ด
²
ก»รต
¼
·
งค
µ
»บ¼
ญช³
ผ´
·
¸ช·
¸นก»รต
¼
·
งค
µ
»บ¼
ญช³
ผ´
·
¸ช·
:
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹ง Windows
®
, คลÀ
È
Getting Started (°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น)
È
Add new users (°พ
º
µ
มผ´
·
¸ช·
¸หมµ
)
2.
·ล¸
¹ก
Manage another account (จ
¼
ดก»ร²
³
กบ¼
ญช³
หนÄ
µ
ง)
3.
·ล¸
¹ก
Create a new account (สร
·
»งบ¼
ญช³
¸หมµ
)
4.
พÀ
มพÁ
¸
¹ข¹งผ¿
²
¼ช
²
¼หม¶
5.
·ล¸
¹กชนÀ
ดผ¿
²
¼ช
²
ร½หว¶
°ง
Standard user (ผ´
·
¸ช·
ม»ตรฐ»น)
หร
¸
¹
Administrator
(ผ´
·
´
¿ลรÁบบ)
6.
·ม¸
¹ทº·สร
»
จ, คลÀ
Create Account (สร
·
»งบ¼
ญช³
)
Sample
This manual is suitable for devices