ASUS M32AA user manual download (Page 46 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 77
46
บททµ
1: ก°ร¼ช
²
Windows
®
7
¹ทย
ก»ร°พ
º
µ
มÃฟล°ด²ร
±
¸หมµ
¸นก»ร°พ
º
µ
มÃฟล°ด²ร
±
¸หมµ
:
1.
·ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ·¹»
กซÁ
พล¹·ร¹ร
Á
)
2.
จ°ก±ถบ·คร
¸
¹งม¸
¹, คลÀ
New folder (Ãฟล°ด²ร
±
¸หมµ
)
3.
พÀ
มพÁ
¸
¹สºหร
´
บÃฟล·ด¹ร
Á
¼หม¶
น¹กจ°กนµ
²
คÂ
ณย
´
งส°ม°รถคลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บน±ผง View (มÂ
มม¹ง), คลÀ
New (¸หมµ
)
È
Folder (Ãฟล°ด²ร
±
)
»
³ด²
ก»รสÂร²ง¹ฟล
±
ข²งค
½
ก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»รสÂร²ง
¸นก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»รสÂร²ง:
1.
คล
º
È
All Programs (Ãปร¿กรมท
¼
·
งหมด)
È
Maintenance (ก»รบÂร
½
งร
¼
กษ»)
È
Backup and Restore (สÂร²ง¿ลÁก´
·
น)
2.
คลÀ
Set up backup (ต
¼
·
งค
µ
»ก»รสÂร²ง)
คลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
3.
·ล¸
¹กปล°ยท°งก°รสºร¹งข¹งคÂ
ณ คลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
4.
·ล¸
¹ก
Let Windows choose (¸ห·
Windows °ล
²ก) (¿นÁนÂ)
หร
¸
¹
Let me choose as
your backup mode (¸ห·
ฉ¼
น°ล
²ก°ป¾
นÃหมดสÂร²งข²งค
½
ณ)
²
°คÂ
ณ·ล¸
¹ก
Let Windows choose (¸ห·
Windows °ล
²ก)
, Windows
จ½³ม¶
สºร¹งÃปร±กรมต¶
°งÄ, ³ฟลÁ
¿
ป±บบ FAT, ³ฟลÁ
¼นถ
´
งร
µ
³ซ·คÀ
ล หร
¸
¹³ฟลÁ
´
วคร°วทµ
มµ
ขน°ดต´
²
ง±ต¶
1GB ข¾
²
น³ป
5.
ทºต°มข
´
²
นต¹นบนหน²
°จ¹ ·พ¸
¹ทºกร½บวนก°ร¼ห
²
·สร
»
จสÀ
²
ก»รก´
·
นก»รต
¼
·
งค
µ
»รÁบบข²งค
½
คÂ
ณสมบ´
ตÀ
ก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบข¹ง Windows
®
สร
²
°งจ
Â
ดก°รก
¿
²
ค¸
น ซ¾
งก°รต´
²
งค¶
°ต¶
°งÄ ข¹งร½บบข¹ง
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
¿
ก·ก
»
บ³ว
²
ณ ·วล°±ล½ว´
นทµ
ทµ
±น¶
น¹น คÂ
ณสมบ´
ตÀ
นµ
²
¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
คÂ
ณก
¿
²
ค¸
น หร
¸
¹·ล
À
กทºก°ร
·ปลµ
ยน±ปลงต¶
°งÄ ต¶
¹ก°รต´
²
งค¶
°ร½บบข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ Ãดย³ม¶
ส¶
งผลกร½ทบก
´
บข
²
¹ม¿
ลส
วนต
´
ข¹งคÂ
¸นก»รก´
·
นรÁบบข²งค
½
ณ:
1.
ปÀ
ด±¹ปพลÀ
·คช
´
นทµ
กºล´
งร
´
น¹ย
¿
ท´
²
งหมด
2.
คลÀ
> All Programs (Ãปร¿กรมท
¼
·
งหมด)
È
Accessories (²
½
ปกรณ±
°สร
º
ม)
È
System Tools (°คร
µ
²งม¶
²รÁบบ)
È
System Restore (ก´
·
นรÁบบ)
3.
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ต°มข
´
²
นต¹นบนหน²
°จ¹ ·พ¸
¹ทºกร½บวนก°ร¼ห
²
สมบ¿
รณÁ
Sample
This manual is suitable for devices