ASUS M32AA user manual download (Page 45 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
45
¹ทย
ก»รสÂรวจ¹ฟล
±
¿ลÁÃฟล°ด²ร
±
¸นก»รสÂรวจ¹ฟล
±
¿ลÁÃฟล°ด²ร
±
:
1.
·ปÀ
ด Windows
®
Explorer (Windows ·¹»
กซÁ
พล¹·ร¹ร
Á
)
2.
จ°กหน²
°ต¶
°งนºท°ง หร
¸
¹หน²
°จ¹สºหร
´
บด¿
, ·ร
µ
ยกด¿
ตº±หน¶
งข¹งข
²
¹ม¿
ลข¹งคÂ
3.
จ°ก±ถบ±สดง·ส²
นท°ง, คลÀ
กล¿
กศร·พ¸
¹±สดง·น¸
²
¹ห°ข¹ง³ดรฟÁ
หร
¸
¹Ãฟล·ด¹ร
Á
ก»รปร
¼
บ¿ต
µ
งม½
มม²ง¹ฟล
±
/
Ãฟล·ด¹ร
Á
¸นก»รปร
¼
บ¿ต
µ
งม½
มม²ง¹ฟล
±
/Ãฟล°ด²ร
±
:
1.
·ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ·¹»
กซÁ
พล¹·ร¹ร
±
)
2.
จ°กหน²
°ต¶
°งนºท°ง, ·ล¸
¹กสถ°นทµ
ข¹งข
²
¹ม¿
ลข¹งคÂ
3.
จ°ก±ถบ·คร
¸
¹งม¸
¹, คลÀ
ก³¹ค¹น View (มÂ
มม¹ง)
4.
จ°ก·มน¿
View (มÂ
มม¹ง), ·ล¸
¹น±ถบ·ล¸
¹น ·พ¸
¹·ล¸
¹กวÀ
ธµ
ก°รทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รด¿
³ฟลÁ
/Ãฟล·ด¹ร
Á
น¹กจ°กนµ
²
คÂ
ณส°ม°รถคลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บน±ผง View (มÂ
มม¹ง),
คล
º
View (ม½
มม²ง)
,
±ล½·ล¸
¹กชนÀ
ดมÂ
มม¹งทµ
คÂ
ณต²
¹งก°ร
ก»รจ
¼
ด°ร
³
ยง¹ฟล
±
ข²งค
½
¸นก»รจ
¼
ด°ร
³
ยง¹ฟล
±
ข²งค
½
ณ:
1.
·ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ·¹»
กซÁ
พล¹·ร¹ร
Á
)
2.
จ°กฟÀ
ลดÁ
Arrange by (จ
¼
ด°ร
³
ยงต»ม)
, คลÀ
ก·พ¸
¹±สดงร°ยก°ร±บบด¾
งลง
3.
·ล¸
¹กชนÀ
ดก°รจ
´
ด·ร
µ
ยงทµ
คÂ
ณต²
¹งก°ร
ก»ร°ร
³
ยง¹ฟล
±
ข²งค
½
¸นก»ร°ร
³
ยง¹ฟล
±
ข²งค
½
ณ:
1.
·ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ·¹»
กซÁ
พล¹·ร¹ร
Á
)
2.
คลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บน±ผง View (มÂ
มม¹ง)
3.
จ°ก·มน¿
ทµ
ปร°กฏข
¾
²
น, ·ล¸
¹ก
Sort by (°ร
³
ยงต»ม)
, จ°กน´
²
น·ล¸
¹กชนÀ
ดก°ร·ร
µ
ยงทµ
คÂ
ณต²
¹งก°ร¼ช
²
ก»รจ
¼
ดกล
½
µ
ม¹ฟล
±
ข²งค
½
¸นก»รจ
¼
ดกล
½
µ
ม¹ฟล
±
ข²งค
½
ณ:
1.
·ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ·¹»
กซÁ
พล¹·ร¹ร
Á
)
2.
คลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บน±ผง View (มÂ
มม¹ง)
3.
จ°ก·มน¿
ทµ
ปร°กฏข
¾
²
น, ·ล¸
¹ก
Group by (จ
¼
ดกล
½
µ
มต»ม)
, จ°กน´
²
น·ล¸
¹กชนÀ
ดก°รจ
´
ดกลÂ
มทµ
คÂ
ต²
¹งก°ร¼ช
²
Sample
This manual is suitable for devices