ASUS M32AA user manual download (Page 44 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 77
44
บททµ
1: ก°ร¼ช
²
Windows
®
7
¹ทย
ก»ร¸ช·
บร
º
°วณก»ร¿จ
·
ง°ต
²น
ต°มค¶
°·ร
À
มต²
น บร
À
·วณก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹น±สดง³¹ค¹น 3 ต´
วนµ
²
:
ก»ร¿จ
·
ง°ต
²นข²งศ
´
นย
±
ปฏ
º
บ¼
º
ก»ร
คลÀ
ก³¹ค¹นนµ
²
·พ¸
¹±สดงข²
¹คว°ม·ต¸
¹น/ก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹นท´
²
งหมด ±ล½·ปÀ
ดศ¿
นย
Á
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°รข¹ง Windows
®
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ย
³¹ค¹นนµ
²
±สดงสถ°น½ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ ±ล½คว°ม±รงส´
ญญ°ณข¹งก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹·คร
¸
¹ข
°ยท´
²
ง±บบมµ
ส°ย
±ล½³ร
²
ส°ย
รÁด
¼
บ°ส
³
ยง
คลÀ
ก³¹ค¹นนµ
²
·พ¸
¹ปร
´
บร½ด´
บ·สµ
ยง
ก»ร¿สดงก»ร¿จ
·
ง°ต
²น
¸นก»ร¿สดงก»ร¿จ
·
ง°ต
²น:
คลÀ
ก³¹ค¹นก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹น
, จ°กน´
²
นคลÀ
กข
²
¹คว°ม ·พ¸
¹·ปÀ
ดข
¾
²
นม°
สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด·พÀ
ม·ตÀ
¸ห·
´
µ
วน
ก»ร¸ช·
´
นย
±
ปฏ
º
บ¼
º
ก»ร Windows
®
¼นบทนµ
²
ก»รปร
¼
บ¿ต
µ
ง¹²ค²น¿ลÁก»ร¿จ
·
ง°ต
²น
คÂ
ณส°ม°รถ·ล¸
¹กทµ
จ½±สดงหร
¸
¹ซ¶
¹น³¹ค¹น±ล½ก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹นต¶
°งÄ บนท°สก
Á
บ°ร
Á
หร
¸
¹บนบร
À
·วณก°ร
±จ
²
ง·ต¸
¹น³ด²
¸นก»รปร
¼
บ¿ต
µ
ง¹²ค²น¿ลÁก»ร¿จ
·
ง°ต
²น:
1.
จ°กบร
À
·วณก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹น, คลÀ
ก³¹ค¹นล¿
กศร
2.
คลÀ
Customize (ปร
¼
บ¿ต
µ
ง)
3.
จ°กร°ยก°ร±บบด¾
งลง, ·ล¸
¹กพฤตÀ
กรรมสºหร
´
บ³¹ค¹นหร
¸
¹ร°ยก°รทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รปร
´
บ±ต¶
ก»รจ
¼
ดก»ร¹ฟล
±
¿ลÁÃฟล°ด²ร
±
ข²งค
½
ก»ร¸ช·
Windows
®
Explorer (Windows °²
¾
กซ
±
พล²°ร²ร
±
)
Windows
®
Explorer ¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
คÂ
ณด¿
, จ
´
ดก°ร ±ล½จ
´
ดร½·บµ
ยบ³ฟลÁ
Ãฟล·ด¹ร
Á
ข¹งค
Â
ก»ร°ปº
ด Windows
®
Explorer (Windows °²
¾
กซ
±
พล²°ร²ร
±
)
¸นก»ร°ปº
ด Windows Explorer (Windows °²
¾
กซ
±
พล²°ร²ร
±
):
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹ง Windows
®
, คลÀ
ก³¹ค¹น Start (·ร
À
ม)
·พ¸
¹·ปÀ
ด·มน¿
Start (·ร
À
ม)
2.
คลÀ
Computer (ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
)
·พ¸
¹·ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ·¹»
กซÁ
พล¹·ร¹ร
Á
)
Sample
This manual is suitable for devices