ASUS M32AA user manual download (Page 43 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
43
¹ทย
ก»รป¼
กหม½
ดร»ยก»รบนจ
¼
มพ
±
º
สต
±
·ม¸
¹คÂ
ณคลÀ
กขว°ทµ
³¹ค¹นบนท°สก
Á
บ°ร
Á
, จ
´
มพÁ
ลÀ
สตÁ
จ½·ปÀ
ดข
¾
²
น ·พ¸
¹ช
วย¼ห
²
คÂ
ณ·ข
²
°ถ
¾
งย
´
งลÀ
งค
Á
ทµ
·ก
µ
ยวข
²
¹งข¹งÃปร±กรมหร
¸
¹ร°ยก°ร³ด²
¹ย
°งรวด·ร
»
ว คÂ
ณส°ม°รถป´
กหมÂ
ดร°ยก°ร·หล¶
°นµ
²
บนจ
´
มพÁ
ลÀ
สตÁ
³ด²
·ช
น ·ว
»
บ³ซตÁ
Ãปรด, Ãฟล·ด¹ร
Á
หร
¸
¹³ดรฟÁ
ทµ
คÂ
ณ¼ช
²
บ¶
¹ยÄ หร
¸
¹³ฟลÁ
มµ
·ดµ
ยทµ
·ล¶
น·ร
»
วÄ น
³
·
¸นก»รป¼
กหม½
ดร»ยก»ร¹ปย
¼
งจ
¼
มพ
±
º
สต
±
:
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
, คลÀ
กขว°ทµ
³¹ค¹น
2.
จ°กจ
´
มพÁ
ลÀ
สตÁ
, คลÀ
กขว°ร°ยก°รทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รป´
กหมÂ
ด, จ°กน´
²
น·ล¸
¹ก
Pin to this list
(ป¼
กหม½
ด¹ปย
¼
งร»ยก»รน³
·
)
ก»ร°ล
º
กป¼
กหม½
ดร»ยก»รจ»กจ
¼
มพ
±
º
สต
±
¸นก»ร°ล
º
กป¼
กหม½
ดร»ยก»รจ»กจ
¼
มพ
±
º
สต
±
:
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
, คลÀ
กขว°ทµ
³¹ค¹น
±
.
จ°กจ
´
มพÁ
ลÀ
สตÁ
, คลÀ
กขว°ร°ยก°รทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รลบจ°กจ
´
มพÁ
ลÀ
สตÁ
, จ°กน´
²
น·ล¸
¹ก
Unpin from this
list (°ล
º
กป¼
กหม½
ดจ»กร»ยก»รน³
·
)
ก»รป¼
กหม½
ดร»ยก»รบน°มน´
Start (°ร
º
µ
ม) หร
²ท»สก±
บ»ร
±
¸นก»รป¼
กหม½
ดร»ยก»รบน°มน´
Start (°ร
º
µ
ม) หร
²ท»สก±
บ»ร
±
:
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹ง Windows
®
, คลÀ
ก³¹ค¹น Start (·ร
À
ม)
·พ¸
¹·ปÀ
ด·มน¿
Start (·ร
À
ม)
2.
คลÀ
กขว°ร°ยก°รทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รป´
กหมÂ
ดบน·มน¿
Start (·ร
À
ม) หร
¸
¹ท°สกÁ
บ°ร
Á
3.
·ล¸
¹ก
Pin to Taskbar (ป¼
กหม½
ด¹ปย
¼
งท»สก±
บ»ร
±
)
หร
¸
¹
Pin to Start menu
(ป¼
กหม½
ด¹ปย
¼
ง°มน´
°ร
º
µ
ม)
น¹กจ°กนµ
²
คÂ
ณส°ม°รถคลÀ
กขว°บน³¹ค¹นข¹งÃปร±กรมทµ
´
น¹ย
¿
บนท°สก
Á
บ°ร
Á
, จ°กน´
²
น·ล¸
¹ก
Pin this program to taskbar (ป¼
กหม½
ดÃปร¿กรมน³
·
¹ปย
¼
งท»สก±
บ»ร
±
)
»
³ด²
ก»ร°ล
º
กป¼
กหม½
ดÃปร¿กรมจ»ก°มน´
Start (°ร
º
µ
ม)
¸นก»ร°ล
º
กป¼
กหม½
ดÃปร¿กรมจ»ก°มน´
Start (°ร
º
µ
ม):
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹ง Windows
®
, คลÀ
ก³¹ค¹น Start (·ร
À
ม)
·พ¸
¹·ปÀ
ด·มน¿
Start (·ร
À
ม)
2.
จ°ก·มน¿
Start (·ร
À
ม), คลÀ
กขว°Ãปร±กรมทµ
คÂ
ณต²
¹งก°ร·ลÀ
กป´
กหมÂ
ด, จ°กน´
²
น·ล¸
¹ก
Remove from this list (ลบจ»กร»ยก»รน³
·
)
ก»ร°ล
º
กป¼
กหม½
ดÃปร¿กรมจ»กท»สก±
บ»ร
±
¸นก»ร°ล
º
กป¼
กหม½
ดÃปร¿กรมจ»กท»สก±
บ»ร
±
:
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
, คลÀ
กขว°Ãปร±กรมทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รลบจ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
, จ°กน´
²
น·ล¸
¹ก
Unpin this program from taskbar (°ล
º
กป¼
กหม½
ดÃปร¿กรมน³
·
จ»กท»สก±
บ»ร
±
)
Sample
This manual is suitable for devices