ASUS M32AA user manual download (Page 42 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 77
บททµ
1: ก°ร¼ช
²
Windows
®
7
¹ทย
ก»ร¸ช·
°ดสก±
ท²ป Windows
®
7
ก»ร¸ช·
°มน´
Start (°ร
º
µ
ม)
·มน¿
Start (·ร
À
ม) มµ
·พ¸
¹¼ห
²
คÂ
ณ·ร
µ
ยก¼ช
²
Ãปร±กรมต¶
°งÄ, ย
¿
ทÀ
ลÀ
ตµ
²
±ล½ร°ยก°รทµ
มµ
ปร½ÃยชนÁ
¹¸
นÄ
บนค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ น¹กจ°กนµ
²
´
ง¼ห
²
²
¹ม¿
ล·พÀ
ม·ตÀ
ม·ก
µ
ยวก
´
บ Windows 7 ผ¶
°นคÂ
ณสมบ
´
ตÀ
คว°มช
วย·หล¸
¹±ล½ก°รสน´
บสนÂ
น ¹µ
กด²
วย
ก»ร°ปº
ดร»ยก»รจ»ก°มน´
Start (°ร
º
µ
ม)
¸นก»ร°ปº
ดร»ยก»รจ»ก°มน´
Start (°ร
º
µ
ม):
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹ง Windows
®
, คลÀ
ก³¹ค¹น Start (·ร
À
ม)
2.
จ°ก·มน¿
Start (·ร
À
ม), ·ล¸
¹กร°ยก°รทµ
คÂ
ณต²
¹งก°ร·ล¸
¹ก¼ช
²
คÂ
ณส°ม°รถป´
กหมÂ
ดÃปร±กรมทµ
คÂ
ณต²
¹งก°ร¼ห
²
±สดงผลตล¹ด·วล°บน·มน¿
Start (·ร
À
ม) ³ด²
สºหร
´
ร°ยล½·¹µ
ยด·พÀ
ม·ตÀ
ม,
¸ห·
´
µ
วน
ก»รป¼
กหม½
ดÃปร¿กรมบน°มน´
Start (°ร
º
µ
ม) หร
²ท»สก±
บ»ร
±
¼นบทนµ
²
คลÀ
ก³¹ค¹น Start (·ร
À
ม)
È Help and Support (คว°มช
วย·หล¸
¹±ล½ก°รสน´
บสนÂ
น)
·พ¸
¹ร
´
บข²
¹ม¿
ล·พÀ
ม·ตÀ
ม·ก
µ
ยวก
´
บ Windows
®
7
ก»ร¸ช·
ร»ยก»ร Getting Started (°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น)
ร°ยก°ร
Getting Started (°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น)
บน·มน¿
Start (·ร
À
ม) ปร½ก¹บด²
วยข
²
¹ม¿
ล·ก
µ
ยวก
´
บง°น
พ¸
²
นฐ°นบ°ง¹ย
°ง ·ช
น ก°รปร
´
บ±ต¶
ง Windows
®
, ก°ร·พÀ
มผ¿
²
¼ช
²
¼หม¶
±ล½ก°รถ
°ยùน³ฟลÁ
·พ¸
¹ช
วย¼ห
²
คÂ
ทºคว°มคÂ
²
น·คยก
´
บก°ร¼ช
²
Windows
®
7
¸นก»ร¸ช·
ร»ยก»ร Getting Started (°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น):
1.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹ง Windows
®
, คลÀ
ก³¹ค¹น Start (·ร
À
ม)
·พ¸
¹·ปÀ
ด·มน¿
Start (·ร
À
ม)
2.
·ล¸
¹ก
Getting Started (°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น)
ร°ยก°รข¹งง°นทµ
มµ
จ½ปร°กฏข
¾
²
3.
·ล¸
¹กง°นทµ
คÂ
ณต²
¹งก°รทº
ก»ร¸ช·
ท»สก±
บ»ร
±
ท°สก
Á
บ°ร
Á
¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
คÂ
ณ·ล¸
¹ก¼ช
²
±ล½จ
´
ดก°รÃปร±กรมหร
¸
¹ร°ยก°รต¶
°งÄ ทµ
ตÀ
ดต´
²
งบนค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ก»ร°ปº
ดÃปร¿กรมจ»กท»สก±
บ»ร
±
¸นก»ร°ปº
ดÃปร¿กรมจ»กท»สก±
บ»ร
±
:
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹ง Windows
®
, คลÀ
ก³¹ค¹น·พ¸
¹·ปÀ
ดÃปร±กรม คลÀ
ก³¹ค¹น¹µ
กคร
´
²
ง·พ¸
¹ซ¶
¹น
Ãปร±กรม
คÂ
ณส°ม°รถป´
กหมÂ
ดÃปร±กรมทµ
คÂ
ณต²
¹งก°ร¼ห
²
±สดงผลตล¹ด·วล°บนท°สก
Á
บ°ร
Á
³ด²
สÂหร
¼
ร°ยล½·¹µ
ยด·พÀ
ม·ตÀ
ม,
¸ห·
´
µ
วน
ก»รป¼
กหม½
ดÃปร¿กรมบน°มน´
Start (°ร
º
µ
ม) หร
²ท»สก±
บ»ร
±
¼นบทนµ
²
Sample
This manual is suitable for devices