ASUS M32AA user manual download (Page 41 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
41
บทท
³
µ
1
ก»ร¸ช·
Windows
®
7
ก»ร°ร
º
µ
มต
·
น¸ช·
ง»น¸นคร
¼
·
ง¿รก
·ม¸
¹คÂ
ณ·ร
À
มค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ·ป»
นคร
´
²
ง±รก จ½มµ
หน²
°จ¹หล°ยหน²
°จ¹ปร°กฏข
¾
²
น·พ¸
¹±น½นºคÂ
ณ·ก
µ
ยวก
´
ก°รกºหนดก°รต´
²
งค¶
°พ¸
²
นฐ°นข¹งร½บบปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°ร Windows
®
7 ข¹งคÂ
¸นก»ร°ร
º
µ
มต
·
น¸ช·
ง»น¸นคร
¼
·
ง¿รก:
1.
·ปÀ
ดค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ ร¹ส¹งส°มน°ทµ
จนกร½ท´
งหน²
°จ¹
Set Up Windows (ต
¼
·
งค
µ
»
Windows)
ปร°กฏข
¾
²
2.
จ°กร°ยก°ร±บบด¾
งลง, ·ล¸
¹กภ°ษ°ทµ
ต²
¹งก°ร จ°กน´
²
นคลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
3.
จ°กร°ยก°ร±บบด¾
งลง, ·ล¸
¹ก
ปรÁ°ทศหร
²ภ´
มº
ภ»ค
,
สก½
ล°งº
±ล½
Ãครงร
µ
»ง¿ป·
นพ
º
มพ
±
,
จ°กน´
²
นคลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
4.
พÀ
มพÁ
¸
¹ทµ
³ม¶
ซ²
ºก
´
นสºหร
´
ช¶
µ
²ผ´
·
¸ช·
±ล½
ช¶
µ
²ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
, จ°กน´
²
นคลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
5.
พÀ
มพÁ
²
¹ม¿
ลทµ
จº·ป»
น·พ¸
¹ต´
²
งค¶
°รห
´
สผ¶
°นข¹งคÂ
ณ, จ°กน´
²
นคลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
น¹กจ°กนµ
²
คÂ
ณส°ม°รถคลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
·พ¸
¹ข
²
°มข
´
²
นต¹นนµ
²
Ãดย³ม¶
ป²
¹นข
²
¹ม¿
ล¼ดÄ ก
»
³ด²
6.
¹¶
°น·ง¸
¹น³ข¼บ¹นÂ
ญ°ต¹ย
°งล½·¹µ
ยด ทº·คร
¸
¹งหม°ยทµ
I accept the license terms
(ย²มร
¼
บ°ง¶
µ
²น¹ข¸บ²น½
ญ»ต)
±ล½คลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
7.
·ล¸
¹ก
Use recommended settings (¸ช·
ก»รต
¼
·
งค
µ
»ท
³
µ
¿นÁนÂ)
หร
¸
¹
Install important
updates only (ต
º
ดต
¼
·
ง°ฉพ»Á²
¼
ป°ดตสÂค
¼
ญ)
·พ¸
¹ต´
²
งค¶
°ก°รต´
²
งค¶
°ด²
°นคว°มปล¹ดภ
´
ยสºหร
´
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ ¼นก°รข
²
°มข
´
²
นต¹นนµ
²
, ·ล¸
¹ก
Ask me later (ถ»ม¸นภ»ยหล
¼
ง)
8.
ทบทวนก°รต´
²
งค¶
°ว
´
นทµ
±ล½·วล°ข¹งคÂ
ณ คลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
ร½บบจ½Ãหลดก°รต´
²
งค¶
°¼หม¶
±ล½·ร
À
มต²
น¼หม¶
ขณ½นµ
²
คÂ
ณส°ม°รถ¼ช
²
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ³ด²
±ล²
²
°คÂ
ณต²
¹งก°รต´
²
งค¶
°รห
´
สผ¶
°นสºหร
´
บบ´
ญช
µ
ข¹งคÂ
ณ¼นภ°ยหล´
ง,
¸ห·
´
µ
วน
ก»รต
¼
·
งค
µ
»บ¼
ญช³
ผ´
·
¸ช·
¿ลÁ
รห¼
สผµ
»น
¼นบทนµ
²
Sample
This manual is suitable for devices