ASUS M32AA user manual download (Page 4 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 77
4
¹ทย
ส»รบ¼
ก°รก
¿
²
ค¸
นก°รต´
²
งค¶
°ร½บบข¹งคÂ
............................................................
46
ก°รป²
¹งก
´
นค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
............................................................
47
ก°รข¹คว°มช
วย·หล¸
¹±ล½ก°รสน´
บสนÂ
นจ°ก Windows
®
.............................
48
บทท
³
µ
2:
ก»ร¸ช·
Windows
®
8.1
ก°ร·ร
À
มต²
น¼ช
²
ง°น¼นคร
´
²
ง±รก
.................................................................
49
หน²
°จ¹ล»
¹คข¹ง Windows
®
8.1
...........................................................
49
ก°ร¼ช
²
Windows
®
UI
.........................................................................
5
0
ก°รทºง°นก
´
บ·มÃทร±¹พพÁ
...................................................................
5
3
ท°งล´
ด±ป²
นพÀ
มพÁ
¹¸
นÄ
..........................................................................
58
ก°รปÀ
ด·คร
¸
¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
.......................................................
59
ก°รส´
ง¼ห
²
·ดสก
Á
ท¹ป PC ·ข
²
°ส¿
Ãหมดสลµ
...................................................
59
ก°ร·ข
²
°ส¿
Ãปร±กรมก°รต´
²
งค¶
° BIOS
........................................................
6
0
บทท
3:
¼
งก±
ช¼
µ
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ²
µ
นÀ
ก°รถ¹ด¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB
............................................................
6
1
ก°รกºหนดค¶
°ก°รต´
²
งค¶
°คว°มล½·¹µ
ยดหน²
°จ¹
...........................................
ก°รกºหนดค¶
°ก°รต´
²
งค¶
°ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
......................................
6
3
ก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบข¹งคÂ
.........................................................................
ข·
²ม´
ลก»รต
º
ดต
µ
²ก¼
บ ASU
S
²
¹ม¿
ลก°รตÀ
ดต¶
¹ก
´
บ ASUS
....................................................................
77
Sample
This manual is suitable for devices