ASUS M32AA user manual download (Page 38 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 77
38
บททµ
5:
ก»ร¿ก·
¹ขป¼
ญห»
¹ทย
CPU
ป¼
ญห»
ส»°หต
½
³
µ
°ป¾
น¹ป¹ด
·
ก»รด°นº
นก»ร
หล´
งจ°กทµ
·ปÀ
ด·ค
¸
¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
·คร
¸
¹งส¶
ง·สµ
ยงด´
·ก
À
น³ป
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณกºล´
งบ¿
ตข
¾
²
นม°
นµ
·ป»
น·ร
¸
¹งปกตÀ
พ´
ดลมหมÂ
นทµ
คว°ม·ร
»
·ต»
มทµ
·ม¸
¹ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
กºล´
ง·ปÀ
ด·คร
¸
¹ง
พ´
ดลมจ½หมÂ
นช
²
°ลงหล´
งจ°กทµ
·ข
²
°ส¿
OS
±ล²
ก°รต´
²
งค¶
° BIOS
¿
ก·ปลµ
ยน±ปลง
¿
²
ค¸
น BIOS กล´
บ·ป»
นก°รต´
²
งค¶
°·ร
À
มต²
·ว¹ร
Á
´
น BIOS ·ก
°
¹´
ป·ดต BIOS ³ป·ป»
น·ว¹ร
Á
´
นล¶
°สÂ
·ย
µ
ยมชม³ซตÁ
สน´
บสนÂ
นข¹ง ASUS
ทµ
·พ¸
¹ด°วนÁ
Ãหลด·ว¹ร
Á
´
น BIOS ล¶
°สÂ
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ส¶
·สµ
ยงด´
ง·ก
À
น³ป¼น
ขณ½ทµ
¼ช
²
ง°น
พ´
ดลม CPU ถ
¿
ก·ปลµ
ยน
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°คÂ
ณ¼ช
²
พ´
ดลม CPU
ทµ
¼ช
²
ง°นด²
วยก
´
น³ด²
หร
¸
¹ทµ
ASUS ±น½นº
มµ
ก°รร½บ°ย¹°ก°ศสºหร
´
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
³ม¶
·พµ
ยงพ¹
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ทºง°น¼นบร
À
·วณทµ
มµ
³หล·ว
µ
ยนดµ
¹Â
ณหภ
¿
มÀ
ร½บบส¿
ง·ก
À
น³ป
¹´
ป·ดต
BIOS.
¹´
ป·ดต BIOS.
¹´
ป·ดต BIOS.
²
°ค
Â
ณทร°บว
À
µ
ก°รต
À
ดต
´
²
ง·มน·บ¹ร
Á
ดก
²
°ค
Â
ณทร°บว
À
µ
ก°รต
À
ดต
´
²
ง·มน·บ¹ร
Á
ดก
²
°ค
Â
ณทร°บว
À
µ
ก°รต
À
ดต
´
²
ง·มน·บ¹ร
Á
ดก
´
บ·ข
²
°³ป¼หม
¼ห
²
ล¹งทºคว°มส½¹°ด
บร
À
·วณภ°ย¼นข¹งต
´
ว·คร
¸
¹ง
• ตÀ
ดต¶
¹ศ¿
นย
Á
บร
À
ก°ร
ASUS
·พ¸
¹ข¹คว°ม
ตÀ
ดต¶
¹ศ¿
นย
Á
บร
À
ก°ร ASUS ·พ¸
¹ข¹คว°ม
ตÀ
ดต¶
¹ศ¿
นย
Á
บร
À
ก°ร ASUS ·พ¸
¹ข¹คว°ม
วย·หล¸
¹
²
°ป´
ญห°ย
´
งคงมµ
¹ย
¿
¼ห
²
ด¿
¼บร
´
บปร½ก
´
นข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ ±ล½ตÀ
ดต¶
¹ศ¿
นย
Á
บร
À
ก°ร ASUS
·ย
µ
ยมชม³ซตÁ
สน´
บสนÂ
นข¹ง ASUS ท
³
µ
สºหร
´
บข
²
¹ม¿
ล·ก
µ
ยวก
´
บศ¿
นย
Á
บร
À
ก°ร
Sample
This manual is suitable for devices