ASUS M32AA user manual download (Page 36 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 77
36
บททµ
5:
ก»ร¿ก·
¹ขป¼
ญห»
¹ทย
LAN
ป¼
ญห»
ส»°หต
½
³
µ
°ป¾
น¹ป¹ด
·
ก»รด°นº
นก»ร
³ม¶
ส°ม°รถ·ข
²
°ถ
¾
¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
ต³ด²
³ม¶
³ด²
·ช
¸
¹มต¶
¹ส°ย·ค·บÀ
LAN
·ช
¸
¹มต¶
¹ส°ย·ค·บÀ
ล LAN
·ข
²
°ก
´
บค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ป´
ญห°·ก
µ
ยวก
´
บส°ย·ค·บÀ
LAN
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
° LED LAN ตÀ
²
°³ม¶
¼ห
²
ล¹งส°ย·ค·บÀ
ล LAN ·ส²
น¹¸
²
°ย
´
งคง³ม¶
ทºง°น ¼ห
²
ตÀ
ดต¶
¹ศ¿
นย
Á
บร
À
ก°ร
ASUS
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ³ม¶
³ด²
·ช
¸
¹มต¶
¹·ข
²
°ก
´
บ·ร°·ต¹ร
Á
หร
¸
¹Æ´
บ¹ย
°ง·หม°½สม
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
·ช
¸
¹มต¶
¹·ข
²
°ก
´
บ·ร°·ต¹ร
Á
หร
¸
¹Æ´
บ¹ย
°ง
·หม°½สม
ก°รต´
²
งค¶
°·คร
¸
¹ข
°ย
ตÀ
ดต¶
¹ผ¿
²
¼ห
²
บร
À
ก°ร¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
ตข¹งคÂ
(ISP) สºหร
´
บก°รต´
²
งค¶
° LAN ทµ
¿
กต²
¹ง
ป´
ญห°ทµ
·ก
À
ดÃดยซ¹ฟตÁ
±วร
Á
ป²
¹งก
´
น³วร
´
ปÀ
ดซ¹ฟตÁ
±วร
Á
ป²
¹งก
´
น³วร
´
ป´
ญห°·ก
µ
ยวก
´
บ³ดร·ว¹ร
Á
ตÀ
ดต´
²
ง³ดร·ว¹ร
Á
LAN
¸หมµ
°ส
³
ยง
ป¼
ญห»
ส»°หต
½
³
µ
°ป¾
น¹ป¹ด
·
ก»รด°นº
นก»ร
³ม¶
มµ
·สµ
ยง
ลºÃพงหร
¸
¹ห
¿
ฟ´
ง·ช
¸
¹มต¶
¹·ข
²
°ก
´
พ¹ร
Á
ตทµ
ผÀ
ด¿
ค¿
ม¸
¹ผ¿
²
¼ช
²
ข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ด¿
ค¿
ม¸
¹ผ¿
²
¼ช
²
ข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ด¿
ค¿
ม¸
¹ผ¿
²
¼ช
²
ข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
สºหร
´
บพ¹ร
Á
ตทµ
¿
กต²
¹ง
ต´
ดก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ ±ล½·ช
¸
¹มต¶
¹ลºÃพง·ข
²
°
ต´
ดก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ ±ล½·ช
¸
¹มต¶
¹ลºÃพง·ข
²
°
´
บค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ¼หม¶
ลºÃพงหร
¸
¹ห
¿
ฟ´
ง³ม¶
ทºง°น
ล¹ง¼ช
²
ลºÃพงหร
¸
¹ห
¿
ฟ´
ง¹¸
พ¹ร
Á
ต·สµ
ยงด²
°นหน²
°±ล½
ด²
°นหล´
ง³ม¶
ทºง°น
ล¹งพ¹ร
Á
ต·สµ
ยงท´
²
งด²
°นหน²
°±ล½ด²
°นหล´
²
°พ¹ร
Á
ตหน¾
งล²
ม·หลว ¼ห
²
ตรวจส¹บว
°
พ¹ร
Á
ตถ
¿
กต´
²
งค¶
°·ป»
นร½บบหล°ย±ชน·นล
หร
¸
¹³ม¶
ป´
ญห°·ก
µ
ยวก
´
บ³ดร·ว¹ร
Á
ตÀ
ดต´
²
ง³ดร·ว¹ร
Á
·สµ
ยง¼หม¶
Sample
This manual is suitable for devices