ASUS M32AA user manual download (Page 35 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 77
ASUS M32 ซµ
µ
สÁ
35
¹ทย
°พ»°ว²ร
±
ป¼
ญห»
ส»°หต
½
³
µ
°ป¾
น¹ป¹ด
·
ก»รด°นº
นก»ร
³ม¶
มµ
พล´
งง°น·ข
²
°
(³ฟ±สดงสถ°น½
·พ°·ว¹ร
Á
ด´
บ)
±รงด´
น³ฟฟ²
°³ม¶
¿
กต²
¹ง
ต´
²
งสวÀ
ตช
Á
±รงด´
น³ฟฟ²
°ข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ต´
²
งสวÀ
ตช
Á
±รงด´
น³ฟฟ²
°ข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ต´
²
งสวÀ
ตช
Á
±รงด´
น³ฟฟ²
°ข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ¼ห
²
ตรงก
´
บค¶
°±รงด´
น³ฟฟ²
°¼น
พ¸
²
นทµ
ข¹งคÂ
ปร
´
บก°รต´
²
งค¶
°±รงด´
น³ฟฟ²
°
ตรวจด¿
¼ห
²
ปร
´
บก°รต´
²
งค¶
°±รงด´
น³ฟฟ²
° ตรวจด¿
¼ห
²
ปร
´
บก°รต´
²
งค¶
°±รงด´
น³ฟฟ²
° ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว¶
°ส°ย³ฟถ
¿
กถ¹ดปล´
Å
กจ°ก
·ต²
°·สµ
ยบ³ฟฟ²
°
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ³ม¶
·ปÀ
·คร
¸
¹ง
กดปÂ
ม·พ°·ว¹ร
Á
ทµ
±ผงด²
°นหน²
° ·พ¸
¹¼ห
²
±น¶
¼จ
ว¶
°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
·ปÀ
ด·คร
¸
¹ง
ส°ย³ฟข¹งค¹มพ
À
ว·ต¹ร
Á
³ม
³ด
²
·ช
¸
¹มต¶
¹¹ย
°ง·หม°½สม
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°ส°ย³ฟ·ช
¸
¹มต¶
¹¹ย
¿
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°ส°ย³ฟ·ช
¸
¹มต¶
¹¹ย
¿
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°ส°ย³ฟ·ช
¸
¹มต¶
¹¹ย
¿
¹ย
°ง·หม°½สม
¼ช
²
ส°ย³ฟทµ
ค¹ม±พทÀ
·บÀ
ล¹¸
นÄ
¼ช
²
ส°ย³ฟทµ
ค¹ม±พทÀ
·บÀ
ล¹¸
นÄ
¼ช
²
ส°ย³ฟทµ
ค¹ม±พทÀ
·บÀ
ล¹¸
นÄ
ป´
ญห°ก
´
บ PSU
(หน¶
วย·พ°·ว¹ร
Á
ซ´
พพล°ย)
ตÀ
ดต¶
¹ศ¿
นย
Á
บร
À
ก°ร ASUS
·ก
µ
ยวก
´
บก°รตÀ
ดต´
²
ง PSU
¹µ
กต´
วหน¾
งบนค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
จ²¿สดงผล
ป¼
ญห»
ส»°หต
½
³
µ
°ป¾
น¹ป¹ด
·
ก»รด°นº
นก»ร
³ม¶
มµ
·¹°ตÁ
พÂ
ตบน
จ¹±สดงผล
หล´
งจ°กทµ
·ปÀ
ดค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
(หน²
°จ¹·ป»
นสµ
ดº)
ส°ย·ค·บÀ
ลส´
ญญ°ณ³ม¶
³ด²
·ช
¸
¹มต¶
¹·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ต VGA
ทµ
¿
กต²
¹งบนค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
·ช
¸
¹มต¶
¹ส°ย·ค·บÀ
ลส´
ญญ°ณ·ข
²
°
·ช
¸
¹มต¶
¹ส°ย·ค·บÀ
ลส´
ญญ°ณ·ข
²
°
·ช
¸
¹มต¶
¹ส°ย·ค·บÀ
ลส´
ญญ°ณ·ข
²
°
´
บพ¹ร
Á
ตก°ร±สดงผลทµ
¿
กต²
¹ง
(VGA ¹¹นบ¹ร
Á
ด หร
¸
¹พ¹ร
Á
ต VGA
บนก°ร
Á
ด±ยก)
²
°คÂ
ณกºล´
ง¼ช
²
ก°ร
Á
VGA
±ยก,
²
°คÂ
ณกºล´
ง¼ช
²
ก°ร
Á
ด VGA ±ยก,
²
°คÂ
ณกºล´
ง¼ช
²
ก°ร
Á
ด VGA ±ยก,
·ช
¸
¹มต¶
¹ส°ย·ค·บÀ
ลส´
ญญ°ณ·ข
²
°ก
´
พ¹ร
Á
ต VGA ข¹งก°ร
Á
ด±ยก
ป´
ญห°ส°ย·ค·บÀ
ลส´
ญญ°ณ
ล¹ง·ช
¸
¹มต¶
¹·ข
²
°ก
´
บจ¹ภ°พ¹¸
Sample
This manual is suitable for devices