ASUS M32AA user manual download (Page 34 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 77
34
บททµ
5:
ก»ร¿ก·
¹ขป¼
ญห»
¹ทย
บน Windows
®
8.1:
ทºส
À
งต
¹³ปน
µ
²
·พ
¸
¹·ป
À
ดหน
²
°จ¹ก°รต
´
²
งค
°
Screen Resolution (คว»มลÁ°²
³
ยดหน
·
»จ²)
:
จ»กหน
·
»จ²°รº
µ
a)
·ปÀ
ดหน²
°จ¹ ±¹พพÁ
ท´
²
งหมด ±ล½ป´
กหมÂ
ด±ผงควบคÂ
ม บนหน²
°จ¹·ร
À
สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด ¼ห
²
ด¿
ก»รป¼
กหม½
ด¿²พพ±
บนหน·
»จ²°ร
º
µ
จ°กส¶
วน
ก»รทÂง»นก¼
น¿²พพ±
Windows
Windows
®
b)
จ°ก±ผงควบคÂ
ม, คลÀ
Adjust screen resolution
(ปร
¼
บคว»มลÁ°²
³
ยดหน·
»จ²)
ภ°ย¼ต²
Appearance and Personalization (ล
¼
กษณÁ¿ลÁก»รปร
¼
บ¿ต
µ
ง)
จ°กหน
²
°จ¹Ãหมด·ดสกÁ
ท¹ป
a) ·ปÀ
ดÃหมด·ดสก
Á
ท¹ปจ°กหน²
°จ¹·ร
À
b)
คลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บนหน²
°จ¹Ãหมด·ดสก
Á
ท¹ปข¹งคÂ
ณ ·ม¸
¹·มน¿
ปÅ
¹ป¹´
ปปร°กฏข
¾
²
น, คลÀ
Personalize (ปร
¼
บ¿ต
µ
ง) > Display (ก»ร¿สดงผล) > Change display settings
(°ปล
³
µ
ยนก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»ร¿สดงผล)
?
ลÂÃพง¹ม
µ
สµ
ง°ส³
ยง²²กม»
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว¶
°คÂ
ณ·ช
¸
¹มต¶
¹ลºÃพง·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ตส´
ญญ°ณ¹¹ก (สµ
·ข
µ
ยว)
ทµ
±ผงด²
°นหน²
°หร
¸
¹±ผงด²
°นหล´
ตรวจส¹บว¶
°ลºÃพงข¹งคÂ
ณ·ช
¸
¹มต¶
¹¹ย
¿
´
บ±หล¶
งพล´
งง°น³ฟฟ²
° ±ล½·ปÀ
ด·คร
¸
¹ง¹ย
¿
ปร
´
บร½ด´
บ·สµ
ยงข¹งลºÃพง
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว¶
°·สµ
ยงร½บบข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ ³ม¶
³ด²
¿
กปÀ
ด·สµ
ยง³ว
²
²
°·สµ
ยงถ
¿
กปÀ
ด·สµ
ยง³ว²
³¹ค¹นร½ด´
บ·สµ
ยงจ½±สดง·ป»
²
°·สµ
ยงถ
¿
กปÀ
ด·สµ
ยง³ว² ³¹ค¹นร½ด´
บ·สµ
ยงจ½±สดง·ป»
²
°·สµ
ยงถ
¿
กปÀ
ด·สµ
ยง³ว²
³¹ค¹นร½ด´
บ·สµ
ยงจ½±สดง·ป»
¼นก°ร·ปÀ
ดทºง°น·สµ
ยงร½บบ, คลÀ
จ°กบร
À
·วณก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹นข¹ง Windows,
จ°กน´
²
นคลÀ
²
°·สµ
ยง³ม¶
¿
กปÀ
ด³ว²
,
คลÀ
²
°·สµ
ยง³ม¶
¿
กปÀ
ด³ว²
, คลÀ
²
°·สµ
ยง³ม¶
¿
กปÀ
ด³ว²
, คลÀ
±ล½ล°กต´
ว·ล¸
¹น·พ¸
¹ปร
´
บร½ด´
บ·สµ
ยง
·ช
¸
¹มต¶
¹ลºÃพงข¹งคÂ
ณ³ปย
´
งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
¹µ
ก·คร
¸
¹งหน¾
ง ·พ¸
¹ทดส¹บว¶
°ลºÃพงทºง°น
¹ย
°ง·หม°½สมหร
¸
¹³ม¶
?
DVD ¹ดรฟ±
¹ม
µ
²µ
»น¿ผ
µ
นดº
สก
±
ตรวจส¹บว¶
°±ผ¶
นดÀ
สก
Á
¿
กว°งÃดยหง°ยด²
°นทµ
มµ
ฉล°กข
¾
²
ตรวจส¹บว¶
°±ผ¶
นดÀ
สก
Á
¿
กว°ง³ว²
บร
À
·วณศ¿
นย
Á
กล°งถ°ด Ãดย·ฉพ°½¹ย
°งย
À
ง ±ผ
นทµ
มµ
ขน°ดหร
¸
¹ร
¿
ปร
°งทµ
³ม¶
·ป»
นม°ตรฐ°น
ตรวจส¹บว¶
°±ผ¶
นดÀ
สก
Á
มµ
ร¹ยข
µ
ดข
วนหร
¸
¹·สµ
ยห°ยหร
¸
¹³ม¶
?
½
µ
มน¿ผ
µ
น²²กข²ง DVD ¹ดรฟ±
¹ม
µ
ต²บสน²ง
1.
บน Windows
®
7, คลÀ
È
Computer (ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
)
บน Windows
®
8.1, ·ล
¸
¹นต
´
วช
µ
²
·ม°ส
Á
ข¹งค
Â
ณ·หน
¸
¹ม
Â
มซ
²
°ยล
°งข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป Windows
·ล
¸
¹นต
´
วช
µ
²
·ม°ส
Á
ข¹งค
Â
ณ·หน
¸
¹ม
Â
มซ
²
°ยล
°งข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป Windows
®
จ°กน´
²
นคลÀ
กขว°ทµ
ธ´
มบÁ
·น ลข¹งหน²
°จ¹ Start (·ร
À
ม) จ°กหน²
°จ¹ทµ
ปร°กฏข
¾
²
น, คลÀ
File Explorer (³ฟลÁ
·¹»
กซÁ
พล¹·ร¹ร
Á
) ·พ¸
¹·ปÀ
ดหน²
°จ¹ Computer (ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
)
2.
คลÀ
กขว°
, จ°กน´
²
นคลÀ
Eject (น²²ก)
จ°ก·มน¿
Sample
This manual is suitable for devices