ASUS M32AA user manual download (Page 33 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 77
ASUS M32 ซµ
µ
สÁ
33
¹ทย
?
¼
นต·
²งก»รก
´
·
ค¶
น หร¶
²°ลº
กทÂก»ร°ปล³
µ
ยน¿ปลง¸นก»รต¼
·
งคµ
»รÁบบข²ง
ค²มพº
ว°ต²ร±
Ãดย¹ม
µ
¸ห
·
กรÁทบก
¼
บ¹ฟล±
หร¶
²ข
·
²ม
´
ลสµ
วนต¼
วข²งฉ
¼
บน Windows
บน Windows
®
7:
คÂ
ณสมบ´
ตÀ
ก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบข¹ง Windows
®
¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
คÂ
ณก
¿
²
ค¸
นหร
¸
¹·ลÀ
กทºก°ร
·ปลµ
ยน±ปลงต¶
°งÄ ต¶
¹ก°รต´
²
งค¶
°ร½บบค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ Ãดย³ม¶
ส¶
งผลกร½ทบก
´
²
¹ม¿
ลส¶
วนต´
วข¹งคÂ
ณ ·ช
น ·¹กส°รหร
¸
¹ภ°พถ
°ยต¶
°งÄ สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด·พÀ
ม·ตÀ
¼ห
²
ด¿
ส¶
วน
ก»รก´
·
นรÁบบข²งค
½
¼นบททµ
2
บน Windows
บน Windows
®
8.1:
คÂ
ณส°ม°รถ¼ช
²
ต´
ว·ล¸
¹กก°รก
¿
²
ค¸
Refresh everything without aÅecting your
Æles (ร
³
°ฟรชท
½
ก²ย
µ
»งÃดย¹มµ
กรÁทบ¹ฟล
±
ข²งค
½
ณ)
ข¹ง Windows
®
8 ·พ¸
¹ก
¿
²
ค¸
นหร
¸
¹·ลÀ
กทºก°ร·ปลµ
ยน±ปลงก°รต´
²
งค¶
°ร½บบข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ Ãดย³ม¶
ส¶
งผล
กร½ทบก
´
บข
²
¹ม¿
ลส¶
วนต´
วข¹งคÂ
ณ ·ช
น ·¹กส°ร หร
¸
¹ภ°พถ
°ย ¼นก°ร¼ช
²
ต´
ว·ล¸
¹กก°รก
¿
²
ค¸
นนµ
²
,
คลÀ
Settings
(ก»รต
¼
·
งค
µ
»)> Change PC Settings (°ปล
³
µ
ยน¿ปลงก»รต
¼
·
งค
µ
»
PC) > General (ท
¼
µ
ว¹ป)
จ°กช°ร
Á
มบ°ร
Á
, ·ล¸
¹ก
Refresh everything without
aÅecting your Æles (ร
³
°ฟรชท
½
ก²ย
µ
»งÃดย¹มµ
กรÁทบ¹ฟล
±
ข²งค
½
ณ)
, ±ล½คลÀ
Get Started (°ร
º
µ
มต
·
น)
?
ร´
ปภ»พบน HDTV ผ
º
ด°พ³
·
ยน
ส°·หตÂ
·ก
À
ดจ°กคว°มล½·¹µ
ยดทµ
±ตกต¶
°งก
´
นข¹งจ¹ภ°พ±ล½ HDTV ข¹งคÂ
ณ ปร
´
บคว°ม
ล½·¹µ
ยดหน²
°จ¹·พ¸
¹¼ห
²
พ¹ดµ
´
บ HDTV ข¹งคÂ
ณ ¼นก°ร·ปลµ
ยนคว°มล½·¹µ
ยดข¹งหน²
°จ¹:
บน Windows
®
7:
1.
ทºสÀ
งต¶
¹³ปนµ
²
·พ¸
¹·ปÀ
ดหน²
°จ¹ก°รต´
²
งค¶
°
Screen Resolution
(คว»มลÁ°²
³
ยดหน·
»จ²)
:
คลÀ
คลÀ
คลÀ
È
Control Panel (¿ผงควบค
½
ม)
È
Appearance
and Personalization (ล
¼
กษณÁ¿ลÁก»รปร
¼
บ¿ต
µ
ง)
È
Display
(ก»ร¿สดงผล)
È
Change display settings
(°ปล
³
µ
ยนก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»ร¿สดงผล)
คลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บน·ดสก
Á
ท¹ป
Windows
ข¹งคÂ
·ม¸
¹·มน¿
ปÅ
¹ป¹´
ปปร°กฏข
¾
²
น,
คลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บน·ดสก
Á
ท¹ป Windows ข¹งคÂ
ณ ·ม¸
¹·มน¿
ปÅ
¹ป¹´
ปปร°กฏข
¾
²
น,
คลÀ
กขว°ทµ
¼ดก
»
³ด²
บน·ดสก
Á
ท¹ป Windows ข¹งคÂ
ณ ·ม¸
¹·มน¿
ปÅ
¹ป¹´
ปปร°กฏข
¾
²
น,
คลÀ
Personalize (ปร
¼
บ¿ต
µ
ง)
È
Display (ก»ร¿สดงผล)
È
Change
display settings (°ปล
³
µ
ยนก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»ร¿สดงผล)
2.
ปร
´
บคว°มล½·¹µ
ยด
ด¿
·¹กส°รทµ
ม°พร
²
¹มก
´
HDTV
ปร
´
บคว°มล½·¹µ
ยด ด¿
·¹กส°รทµ
ม°พร
²
¹มก
´
บ HDTV
ปร
´
บคว°มล½·¹µ
ยด ด¿
·¹กส°รทµ
ม°พร
²
¹มก
´
บ HDTV
ข¹งคÂ
ณสºหร
´
บคว°มล½·¹µ
ยด
ต¶
°งÄ
3.
คลÀ
คลÀ
คลÀ
Apply (¸ช·
)
หร
¸
¹
OK (ตกลง)
จ°กน´
²
นคลÀ
Keep Changes
(°ก¾
บก»ร°ปล
³
µ
ยน¿ปลง)
บนข
²
¹คว°มย
¸
นย
´
Sample
This manual is suitable for devices