ASUS M32AA user manual download (Page 32 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 77
32
บททµ
5:
ก»ร¿ก·
¹ขป¼
ญห»
¹ทย
?
½
µ
มล´
กศรบน¿ผงป
½
µ
มต¼
ว°ลข¹ม
µ
ทÂง»น
ตรวจส¹บว¶
° LED Number Lock ด´
บ ·ม¸
¹ LED Number Lock ตÀ
ด, ±ผงปÂ
มต´
ว·ลขจ½¼ช
²
·พ¸
¹ป²
¹นต´
ว·ลข·ท¶
°น´
²
น กดปÂ
ม Number Lock ·พ¸
¹ปÀ
ด LED ถ
²
°คÂ
ณต²
¹งก°ร¼ช
²
ปÂ
มล¿
กศรบ
น±ผงปÂ
มต´
ว·ลข
?
¹ม
µ
³
ก»ร¿สดงผลบนจ²ภ»พ
ตรวจส¹บว
°จ¹ภ°พ·ปÀ
ด·คร
¸
¹ง¹ย
¿
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°จ¹ภ°พ·ช
¸
¹มต¶
¹·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ตว
À
ดµ
ù·¹°ตÁ
พÂ
ตบนค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
¹ย
°ง·หม°½สม
²
°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณม°พร
²
¹มก
´
บกร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
ด±ยก ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°คÂ
ณ·ช
¸
¹มต¶
¹
จ¹ภ°พข¹งคÂ
ณ·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ตวÀ
ดµ
ù·¹°ตÁ
พÂ
ตบนกร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
ด±ยก
ตรวจส¹บว
°มµ
พÀ
น¼ดÄ บนข
´
²
วต¶
¹วÀ
ดµ
ùข¹งจ¹ภ°พง¹หร
¸
¹³ม¶
²
°คÂ
ณพบว
°มµ
พÀ
นง¹ ¼ห
²
·ปลµ
ยนส°ย·ค·บÀ
ลข
´
²
วต¶
¹วÀ
ดµ
ùข¹งจ¹ภ°พ
ตรวจส¹บว
°จ¹ภ°พข¹งคÂ
ณ·สµ
ยบ¹ย
¿
´
บ±หล¶
งจ
°ย³ฟ¹ย
°ง·หม°½สมหร
¸
¹³ม¶
¹¶
°น·¹กส°รทµ
ม°พร
²
¹มก
´
บจ¹ภ°พข¹งคÂ
ณ สºหร
´
บข
²
¹ม¿
ลก°ร±ก
²
³ขป´
ญห°·พÀ
ม·ตÀ
?
°ม
µ
²¸ช
·
จ²ภ»พหล»ยจ² ม
³
จ²ภ»พ°พ³
ยงจ²°ด³
ยวท³
µ
¿สดงผล
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว¶
°จ¹ภ°พท´
²
งส¹งจ¹น´
²
น·ปÀ
ด·คร
¸
¹ง¹ย
¿
ร½หว
°งกร½บวนก°ร POST, ·ฉพ°½จ¹ภ°พทµ
·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
งพ¹ร
Á
ต VGA
·ท¶
°น´
²
นทµ
จ½มµ
ก°ร±สดงผล ฟ´
งก
Á
´
นจ¹±สดงผลค¿
ทºง°น·ฉพ°½ภ°ย¼ต²
Windows
·ท¶
°น´
²
·ม¸
¹ตÀ
ดต´
²
งกร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
ดบนค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ, ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°คÂ
ณ·ช
¸
¹มต¶
¹จ¹ภ°พ
·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ต·¹°ตÁ
พÂ
ตบนกร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
ตรวจส¹บว
°ก°รต´
²
งค¶
°ก°ร±สดงผลหล°ยจ¹ภ°พถ
¿
กต²
¹งหร
¸
¹³ม¶
ด¿
ส¶
วน
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²จ²¿สดงผลภ»ยน²กหล»ยจ²
¼นบททµ
3 สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด
?
ค²มพº
ว°ต²ร±
ข²งฉ
¼
นตรวจ¹ม
µ
พบ²½
ปกรณ
±
°ก
¾
บข
·
²ม
´
ล USB
คร
´
²
ง±รกทµ
คÂ
ณ·ช
¸
¹มต¶
¹¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB ข¹งคÂ
ณ·ข
²
°ก
´
บค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ,
Windows จ½ตÀ
ดต´
²
ง³ดร·ว¹ร
Á
สºหร
´
บ¹Â
ปกรณÁ
Ãดย¹´
ตÃนม´
ตÀ
ร¹ส´
กคร
¿
หน¾
ง ±ล½³ปทµ
My
Computer (ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งฉ´
น) ·พ¸
¹ตรวจส¹บว¶
°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ตรวจพบ¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
²
¹ม¿
ล USB หร
¸
¹³ม¶
·ช
¸
¹มต¶
¹¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB ข¹งคÂ
ณ·ข
²
°ก
´
บค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
¹µ
ก·คร
¸
¹งหน¾
·พ¸
¹ทดส¹บว¶
°¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB ·สµ
ยห°ยหร
¸
¹ทºง°นผÀ
ดพล°ดหร
¸
¹³ม¶
Sample
This manual is suitable for devices