ASUS M32AA user manual download (Page 31 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 77
¹ทย
ASUS M32 ซµ
µ
สÁ
31
บทท
³
µ
5
ก»ร¿ก·
¹ขป¼
ญห»
ก»ร¿ก·
¹ขป¼
ญห»
บทนµ
²
นº·สน¹ป´
ญห°บ°ง¹ย
°งทµ
คÂ
ณ¹°จ·ผช
À
ญ ±ล½ท°ง±ก
²
³ขป´
ญห°ทµ
¹°จ·ป»
น³ป³ด²
?
ค²มพº
ว°ต²ร±
¹ม
µ
ส»ม»รถ°ป
º
ด°คร¶
µ
²ง¹ด·
¿ลÁ LED °พ»°ว²ร±
ท³
µ
¿ผงด·
»นหน
·
»¹ม
µ
ตº
ดข
Ä
·
นม»
ตรวจส¹บว
°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ·ช
¸
¹มต¶
¹¹ย
°ง·หม°½สมหร
¸
¹³ม¶
ตรวจส¹บว
°·ต²
°·สµ
ยบ³ฟฟ²
°ทµ
ผน´
งทºง°นหร
¸
¹³ม¶
ตรวจส¹บว
°สวÀ
ตช
Á
°ย³ฟ·ปÀ
ด¹ย
¿
หร
¸
¹³ม
µ
´
µ
วน ก»ร°ปº
ด/ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½
¼นบททµ
1
?
ค²มพº
ว°ต²ร±
ค·
»ง
ดº·นÀ
นก°รต¶
¹³ปนµ
²
·พ¸
¹ปÀ
ดÃปร±กรมทµ
³ม¶
ต¹บสน¹ง:
1.
กดปÂ
�AltÈ
É
�CtrlÈ
É
�DeleteÈ
บน±ป²
นพÀ
มพÁ
พร
²
¹มก
´
น,
จ°กน´
²
นคลÀ
กดปÂ
ม �AltÈ É �CtrlÈ É �DeleteÈ บน±ป²
นพÀ
มพÁ
พร
²
¹มก
´
น, จ°กน´
²
นคลÀ
กดปÂ
ม �AltÈ É �CtrlÈ É �DeleteÈ บน±ป²
นพÀ
มพÁ
พร
²
¹มก
´
น, จ°กน´
²
นคลÀ
Task Manager (ต
¼
วจ
¼
ดก»รง»น)
¼
วจ
¼
ดก»รง»น)
2.
ดº·นÀ
นก°รต°มร½บบปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°รด´
งนµ
²
:
2.
ดº·นÀ
นก°รต°มร½บบปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°รด´
งนµ
²
:
บน Windows
®
7:
a). คลÀ
ก±ท»
Applications (¿²ปพล
º
°คช¼
µ
น)
b). ·ล¸
¹กÃปร±กรมทµ
³ม¶
ต¹บสน¹ง, จ°กน´
²
นคลÀ
End Task (ส
º
·
นส
½
ดง»น)
บน Windows
®
8.1:
ภ°ย¼ต²
Task Manager (ต
¼
วจ
¼
ดก»รง»น)
¼น±ท»
Processes
(กรÁบวนก»ร)
, ·ล¸
¹กÃปร±กรมทµ
³ม¶
ต¹บสน¹ง จ°กน´
²
นคลÀ
End Task
(ส
º
·
นส
½
ดง»น)
²
°±ป²
นพÀ
มพÁ
³ม¶
ต¹บสน¹ง กดปÂ
ม·พ°·ว¹ร
Á
ทµ
ด²
°นบนข¹งต´
ว·คร
¸
¹งค²
°ง³ว
²
จนกร½ท´
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ปÀ
ด·คร
¸
¹ง จ°กน´
²
นกดปÂ
ม·พ°·ว¹ร
Á
·พ¸
¹·ปÀ
ด·คร
¸
¹ง
?
¹ม
µ
ส»ม»รถ°ช
µ
²มตµ
²¹ปย¼
ง°คร¶
²ข
µ
»ย¹ร·
ส»ยÃดย¸ช
·
ASUS WLAN ก»ร±
(°ฉพ»Á¸น°คร¶
µ
²งบ»งร½
µ
น)?
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว¶
°คÂ
ณป²
¹นคµ
Á
ร½บบป²
¹งก
´
น·คร
¸
¹ข
°ยทµ
¿
กต²
¹งสºหร
´
บ·คร
¸
¹ข
°ย³ร
²
ส°ยทµ
คÂ
ณต²
¹งก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
·ช
¸
¹มต¶
¹·ส°¹°ก°ศภ°ยน¹ก (¹Â
ปกรณÁ
ซ¸
²
¹·พÀ
ม) ·ข
²
°ก
´
บข
´
²
วต¶
¹·ส°¹°ก°ศบน ASUS WLAN
ก°ร
Á
ด ±ล½ว°ง·ส°¹°ก°ศ³ว
²
ทµ
ด²
°นบนข¹งต´
ว·คร
¸
¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
·พ¸
¹¼ห
²
สมรรถน½³ร
²
ส°ย
ดµ
ทµ
สÂ
Sample
This manual is suitable for devices