ASUS M32AA user manual download (Page 3 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 77
3
¹ทย
ส»รบ¼
ปร½ก°ศ
.............................................................................................
5
²
¹ม¿
ล·พ¸
¹คว°มปล¹ดภ
´
........................................................................
8
²
¹กºหนดทµ
¼ช
²
¼นค¿
ม¸
¹นµ
²
.........................................................................
9
จ½ค²
นห°ข
²
¹ม¿
ล·พÀ
ม·ตÀ
ม³ด²
จ°กทµ
³หน
.........................................................
9
สÀ
งต¶
°งÄ ¼นกล¶
¹งบรรจ
Â
.........................................................................
10
บทท
³
µ
1
:
°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น
À
นดµ
ต²
¹นร
´
บ!
.....................................................................................
11
ทºคว°มร
¿
²
´
กค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
..........................................................
11
ก°รต´
²
งค¶
°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
..............................................................
1
5
ก°ร·ปÀ
ด/ปÀ
ดค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
...........................................................
1
8
บทท
³
µ
2:
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²²
½
ปกรณ
±
°ข·
»ก¼
บค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½ณ
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB
......................................................
1
9
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹³มÃครÃฟน±ล½ลºÃพง
........................................................
±
0
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ HDTV
............................................................................
±±
บทท
³
µ
3:
ก»ร¸ช·
ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½ณ
ท¶
°ท°งทµ
·หม°½สม¼นขณ½ทµ
¼ช
²
·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
.................................
±
3
ก°ร¼ช
²
·คร
¸
¹ง¹¶
°นก°ร
Á
ดหน¶
วยคว°มจº
.....................................................
±4
ก°ร¼ช
²
¹¹ปตÀ
ค´
ล³ดรฟÁ
..........................................................................
±5
บทท
³
µ
4:
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²¹ปย
¼
ง²
º
น°ต²ร
±
°น¾ต
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹±บบมµ
ส°ย
.........................................................................
±7
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹³ร
²
ส°ย (¼น·คร
¸
¹งบ°งร
Â
น·ท¶
°น´
²
น)
............................................
±9
บทท
³
µ
5:
ก»ร¿ก·
¹ขป¼
ญห»
ก°ร±ก
²
³ขป´
ญห°
.................................................................................
31
ภ»คผนวก
Windows
®
7 / Windows
®
8.1
´
µ
ม¶
²ผ´
·
¸ช
บทท
³
µ
1
:
ก»ร¸ช·
Windows
®
7
ก°ร·ร
À
มต²
น¼ช
²
ง°น¼นคร
´
²
ง±รก
.................................................................
4
1
ก°ร¼ช
²
·ดสก
Á
ท¹ป Windows
®
7
............................................................
ก°รจ
´
ดก°ร³ฟลÁ
±ล½Ãฟล·ด¹ร
Á
ข¹งคÂ
.....................................................
44
Sample
This manual is suitable for devices