ASUS M32AA user manual download (Page 29 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 77
ASUS M32 ซµ
µ
สÁ
±9
¹ทย
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²¹ร
·
ส»ย (¸น°คร
µ
²งบ»งร
½
µ
น°ท
µ
»น¼
·
น)
·ช
¸
¹มต¶
¹ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ·ข
²
°ก
´
บ¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
ตผ¶
°นก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹³ร
²
ส°ย
·พ¸
¹·พÀ
มร½ย½ ±ล½คว°ม³วข¹งส´
ญญ°ณว
À
ทย
Â
³ร
²
ส°ย ¼ห
²
·ช
¸
¹มต¶
¹·ส°¹°ก°ศภ°ยน¹ก·ข
²
°ก
´
บข
´
²
วต¶
¹·ส°
¹°ก°ศบน ASUS WLAN ก°ร
Á
• ว°ง·ส°¹°ก°ศ³ว²
ทµ
ส¶
วนบนสÂ
ดข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ ·พ¸
¹¼ห
²
³ด²
สมรรถน½ส´
ญญ°ณ³ร
²
ส°ยดµ
ทµ
สÂ
• ·ส°¹°ก°ศภ°ยน¹ก·ป»
นร°ยก°รทµ
ต²
¹งซ¸
²
¹·พÀ
• สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด ¼ห
²
ด¿
ส¶
วน
ก»รกÂหนดค
µ
»ก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²²
º
น°ท²ร
±
°น¾
¼น
´
µ
ม¶
²ผ´
·
¸ช·
Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ซ¾
งส°ม°รถพบ³ด²
¼นค¿
ม¸
¹ฉบ´
บนµ
²
¼นก°รสร
²
°งก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹³ร
²
ส°ย คÂ
ณจº·ป»
นต²
¹ง·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง³วร
Á
·ลส±¹ค·ซสพ¹ยตÁ
(AP)
Wireless AP
Modem
Sample
This manual is suitable for devices