ASUS M32AA user manual download (Page 28 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 77
±8
บททµ
4:
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²¹ปย
¼
ง²
º
น°ต²ร
±
°น¾
¹ทย
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²ผµ
»น°คร
²ขµ
»ย¿ลน (LAN)
¸นก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²ผµ
»น LAN:
1.
·ช
¸
¹มต¶
¹ปล°ยด²
°นหน¾
งข¹งส°ย·ค·บÀ
ล RJ-45 ·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ต LAN (RJ-45) ทµ
±ผงด
²
°นหล´
งข¹ง
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ ±ล½ปล°ย¹µ
กด²
°นหน¾
ง·ข
²
°ก
´
บ LAN
2.
·ปÀ
ดค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
3.
กºหนดค¶
°ก°รต´
²
งค¶
°ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
ตทµ
จº·ป»
ตÀ
ดต¶
¹ผ¿
²
¼ห
²
บร
À
ก°ร¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
ตข¹งคÂ
ณ (ISP) สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด หร
¸
¹ข¹คว°มช
วย·หล¸
¹¼นก°รต´
²
งค¶
°
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
ตข¹งคÂ
ณ.
• สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด ¼ห
²
ด¿
ส¶
วน
ก»รกÂหนดค
µ
»ก»รต
¼
·
งค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²²
º
น°ท²ร
±
°น¾
¼น
´
µ
ม¶
²ผ´
·
¸ช·
Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ซ¾
งส°ม°รถพบ³ด²
¼นค¿
ม¸
¹ฉบ´
บนµ
²
RJ-45 cable
LAN
ส°ย·ค·บÀ
ล RJ-45
Sample
This manual is suitable for devices