ASUS M32AA user manual download (Page 25 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 77
ASUS M32 ซµ
µ
สÁ
±5
¹ทย
ก»ร¸ช·
²²ปต
º
¼
ล¹ดรฟ
±
ก»ร¸ส
µ
²²ปต
º
¼
ลด
º
สก±
¸นก»ร¸ส
µ
²²ปต
º
¼
ลด
º
สก±
:
1.
¼นขณ½ทµ
ร½บบ·ปÀ
ด¹ย
¿
กดปÂ
มนº±ผ¶
น¹¹กด²
°นล¶
°งฝ°ปÀ
ดช
¹ง¼ส¶
³ดรฟÁ
·พ¸
¹·ปÀ
ดถ°ด
2.
ว°ง±ผ¶
นดÀ
สก
Á
ลง¼น¹¹ปตÀ
ค´
ล³ดรฟÁ
Ãดย¼ห
²
ด²
°นทµ
มµ
ฉล°กหง°ยข
¾
²
3.
ผล´
กถ°ด·ข
²
°³ป·พ¸
¹ปÀ
4.
·ล¸
¹กÃปร±กรมจ°กหน²
°ต¶
°ง AutoPlay (·ล¶
น¹´
ตÃนม´
ตÀ
) ·พ¸
¹·ข
²
°ถ
¾
ง³ฟลÁ
ข¹งคÂ
ก»รน²²ปต
º
¼
ลด
º
สก±
²²ก
¸นก»รน²²ปต
º
¼
ลด
º
สก±
²²ก:
1.
¼นขณ½ทµ
ร½บบ·ปÀ
ด¹ย
¿
ดº·นÀ
นก°ร¹ย
°ง¼ด¹ย
°งหน¾
งต¶
¹³ปนµ
²
·พ¸
¹นºถ°ด¹¹ก:
กดปÂ
มนº±ผ¶
น¹¹กด²
°นล¶
°งฝ°ปÀ
ดช
¹ง¼ส¶
³ดรฟÁ
คลÀ
กขว°ทµ
³¹ค¹น CD/DVD ³ดรฟÁ
บนหน²
°จ¹
Computer (ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
)
, จ°กน´
²
นคลÀ
Eject (น¿ผµ
น²²ก)
¼นก°ร·ปÀ
ดหน²
°จ¹
Computer (ค²มพº
ว°ต²ร
±
)
บน Windows
®
8.1, ·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
·หน¸
¹มÂ
มซ²
°ยล¶
°งข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป Windows
®
จ°กน´
²
นคลÀ
กขว°ทµ
ธ´
มบÁ
·นลข¹งหน²
°จ¹
Start (°ร
º
µ
ม)
จ°ก·มน¿
ทµ
ปร°กฏข
¾
²
น, คลÀ
File Explorer (¹ฟล
±
°²
¾
กซ
±
พล²°ร²ร
±
)
·พ¸
¹·ปÀ
ดหน²
°จ¹
Computer
(ค²มพº
ว°ต²ร
±
)
2.
นº±ผ¶
นดÀ
สก
Á
¹¹กจ°กถ°ดว°งดÀ
สก
Á
²
° AutoPlay (·ล
น¹
´
ตÃนม
´
À
) ³ม
³ด
²
·ป
À
ดทºง°น¼นค¹มพ
À
ว·ต¹ร
Á
ข¹งค
Â
ณ, ¼นก°ร·ข
²
°ถ
¾
งข
²
¹ม
¿
ลบน¹¹ปต
À
ค´
ลดÀ
สก
Á
:
บน Windows
®
7, คลÀ
Start (°ร
º
µ
ม)> Computer (ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
)
, ±ล½ด´
บ·บÀ
ลคลÀ
กทµ
³¹
ค¹น CD/DVD ³ดรฟÁ
บน Windows
®
8.1, ·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
ณ·หน¸
¹มÂ
มซ²
°ยล¶
°งข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป Windows
®
จ°กน
´
²
นคล
À
กขว°ท
µ
´
มบ
Á
·นลข¹งหน
²
°จ¹
Start (°ร
º
µ
ม)
จ°ก·มน
¿
µ
±สดงข
¾
²
น, คล
À
File Explorer
(¹ฟล
±
°²
¾
กซ
±
พล²°ร²ร
±
)
, จ°กน´
²
นด´
บ·บÀ
ลคลÀ
กทµ
³¹ค¹น CD/DVD ³ดรฟÁ
Sample
This manual is suitable for devices