ASUS M32AA user manual download (Page 24 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 77
±4
บททµ
3:
ก»ร¸ช·
ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½
¹ทย
ก»ร¸ช·
°คร
µ
²ง²
µ
»นก»ร
±
ดหนµ
วยคว»มจÂ
กล²
¹งดÀ
À
ต¹ล±ล½¹Â
ปกรณÁ
ภ°พดÀ
À
ต¹ล¹¸
นÄ ¼ช
²
ก°ร
Á
ดหน¶
วยคว°มจº·พ¸
¹·ก
»
บภ°พดÀ
À
ต¹ล หร
¸
¹³ฟลÁ
ส¸
¹ต¶
°งÄ
·คร
¸
¹ง¹¶
°นก°ร
Á
ดหน¶
วยคว°มจº¼นต´
วทµ
±ผงด²
°นหน²
°ข¹งร½บบข¹งคÂ
ณ ¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
คÂ
ณ¹¶
°น±ล½·ข
µ
ยน³ปย
´
³ดรฟÁ
ก°ร
Á
ดหน¶
วยคว°มจº±บบต¶
°งÄ ³ด²
3.
·ม¸
¹·สร
»
จ±ล²
ว คลÀ
กขว°ทµ
³¹ค¹น³ดรฟÁ
ก°ร
Á
ดหน¶
วยคว°มจºบนหน²
°จ¹
Computer (ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
)
, คลÀ
Eject (น²²ก)
, จ°กน´
²
นถ¹ดก°ร
Á
ด¹¹ก
¹ย
°ถ¹ดก°ร
Á
ด¹¹กท´
นทµ
หร
¸
¹¼นขณ½ทµ
กºล´
ง¹¶
°น กºล´
งค´
ดล¹ก กºล´
งฟ¹ร
Á
±มต
หร
¸
¹กºล´
งลบข²
¹ม¿
ลบนก°ร
Á
ด ³ม¶
·ช
นน´
²
นข
²
¹ม¿
ล¹°จส¿
ญห°ย³ด²
·พ¸
¹ป²
¹งก
´
นข
²
¹ม¿
ลส¿
ญห°ย ¼ห
²
¼ช
²
“Safely Remove Hardware and Eject Media (ถ¹ดÆ°ร
Á
ด±วร
Á
±ล½
นºส¸
¹¹¹ก¹ย
°งปล¹ดภ
´
ย)” ¼นบร
À
·วณก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹นข¹ง Windows ก
¹นทµ
จ½ถ¹ดก°ร
Á
ดหน¶
วยคว°มจº
¹¹กจ°ก·คร
¸
¹ง
¸นก»ร¸ช·
ก»ร
±
ดหนµ
วยคว»มจÂ:
1.
¼ส¶
ก°ร
Á
ดหน¶
วยคว°มจºลง¼นสล»
¹ตนµ
²
2.
·ล¸
¹กÃปร±กรมจ°กหน²
°ต¶
°ง AutoPlay (·ล¶
น¹´
ตÃนม´
ตÀ
) ·พ¸
¹·ข
²
°ถ
¾
ง³ฟลÁ
ข¹งคÂ
บน
Windows
®
7
²
° ก°ร·ล¶
น¹´
ตÃนม´
ตÀ
³ม¶
³ด²
·ปÀ
ดทºง°น¼นค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ, คลÀ
กปÂ
ม Windows
®
7
Start
(°ร
º
µ
ม)
บนท°สก
Á
บ°ร
Á
, คลÀ
Computer (ค²มพº
ว°ต²ร
±
)
, จ°กน´
²
นด´
บ·บÀ
ลคลÀ
กทµ
³¹ค¹นก°ร
Á
หน¶
วยคว°มจº ·พ¸
¹·ข
²
°ถ
¾
งข
²
¹ม¿
ลบนก°ร
Á
ด.
บน
Windows
®
8.1
²
°คÂ
ณสมบ´
ตÀ
·ล¶
น¹´
ตÃนม´
ตÀ
³ม¶
³ด²
·ปÀ
ดทºง°น¼นค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ, ¼ห
²
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
·หน¸
¹มÂ
มซ²
°ยล¶
°งข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป Windows
®
จ°กน´
²
นคลÀ
กขว°ทµ
ธ´
มบÁ
·นลข¹งหน²
°จ¹ Start (·ร
À
ม)
จ°ก·มน¿
ทµ
ปร°กฏข
¾
²
น, คลÀ
File Explorer (¹ฟล
±
°²
¾
กซ
±
พล²°ร²ร
±
)
, จ°กน´
²
นด´
บ·บÀ
ลคลÀ
ก³¹ค¹น
ก°ร
Á
ดหน¶
วยคว°มจº ·พ¸
¹·ข
²
°ถ
¾
งข
²
¹ม¿
ล¼นน´
²
น.
• สล»
¹ตก°ร
Á
ด±ต¶
ล½¹´
นมµ
³¹ค¹น³ดรฟÁ
ข¹งต´
ว·¹ง ซ¾
งจ½±สดงบนหน²
°จ¹
Computer (ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
)
• ก°ร
Á
ดหน¶
วยคว°มจºมµ
ก°รทºร¹ยบ°ก³ว²
·พ¸
¹ทµ
ส°ม°รถ¼ส¶
³ด²
¼นทÀ
ศท°ง·ดµ
ยว·ท¶
°น´
²
น ¹ย
°¼ช
²
±รงกด
ก°ร
Á
ด·ข²
°³ป¼นสล»
¹ต ·พ¸
¹หลµ
ก·ลµ
ยงคว°ม·สµ
ยห°ยทµ
จ½·ก
À
ดก
´
บก°ร
Á
• คÂ
ณส°ม°รถ¼ส¶
ส¸
¹หน¾
งหร
¸
¹หล°ย¹´
นลง¼นช
¹ง¼ส¶
ก°ร
Á
ด ±ล½¼ช
²
ส¸
¹±ต¶
ล½¹´
น³ด²
¹ย
°ง¹À
สร½ ¼ส¶
ก°ร
Á
หน¶
วยคว°มจºลง¼น±ต¶
ล½สล»
¹ต·พµ
ยงคร
´
²
งล½¹´
น·ดµ
ยว
บน
Windows
®
8.1
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
ณ·หน¸
¹มÂ
มซ²
°ยล¶
°งข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป Windows
®
จ°กน´
²
นคลÀ
กขว°ทµ
ธ´
มบÁ
·น
ลข¹งหน²
°จ¹ Start (·ร
À
ม) จ°กหน²
°จ¹ทµ
ปร°กฏข
¾
²
น, คลÀ
File Explorer (¹ฟล
±
°²
¾
กซ
±
พล²°ร²ร
±
)
·พ¸
¹·ปÀ
ดหน²
°จ¹
Computer (ค²มพº
ว°ต²ร
±
)
Sample
This manual is suitable for devices