ASUS M32AA user manual download (Page 23 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 77
¹ทย
ASUS M32 ซµ
µ
สÁ
23
บทท
³
µ
3
ก»ร¸ช·
ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½
µ
»ท»งท
³
µ
°หม»Áสม¸นขณÁท
³
µ
¸ช·
°ดสก±
ท²ป PC ข²งค
½
¼นขณ½ทµ
¼ช
²
·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ, ก°รร
´
กษ°ท¶
°ท°งทµ
·หม°½สม·ป»
นสÀ
งจº·ป»
น ·พ¸
¹ป²
¹งก
´
นคว°มล
²
°ทµ
·ก
À
´
บข
²
¹ม¸
¹, ม¸
¹ ±ล½ข
²
¹พ´
บต¶
°งÄ หร
¸
¹กล²
°ม·น¸
²
¹ข¹งคÂ
ณ ·น¸
²
¹ห°¼นส¶
วนนµ
²
จ½¼ห
²
·ทคนÀ
ค·ก
µ
ยวก
´
บก°รหล
µ
ก·ลµ
ยง
คว°ม³ม¶
สบ°ยต¶
¹ร
°งก°ย ±ล½Ã¹ก°สทµ
จ½·ก
À
ดก°รบ°ด·จ
»
บ¼นขณ½ทµ
¼ช
²
ง°น ±ล½·พลÀ
ด·พลÀ
นก
´
บ·ดสก
Á
ท¹ป
PC ข¹งคÂ
ณ³ด²
¹ย
°ง·ต»
มทµ
Eye level to the top of
the monitor screen
Foot rest
90˚ angles
¸นก»รร
¼
กษ»ท
µ
»ท»งท
³
µ
°หม»Áสม:
´
ดตº±หน¶
ง·ก
²
°¹µ
²
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ Ãดย¼ห
²
ม´
น¼จว¶
°ข
²
¹ศ¹กข¹งคÂ
ณ¹ย
¿
¼น±นว·ดµ
ยวก
´
บ±ป
²
นพÀ
มพÁ
หร
¸
¹ส¿
งกว
°·ล»
กน²
¹ย ·พ¸
¹¼ห
²
³ด²
ตº±หน¶
ง¼นก°รพÀ
มพÁ
ทµ
สบ°ยทµ
สÂ
ปร
´
บคว°มส¿
งข¹ง·ก
²
°¹µ
²
ข¹งคÂ
ณ ·พ¸
¹¼ห
²
±น¶
¼จว¶
°·ข
°ข¹งคÂ
ณ¹ย
¿
ส¿
งกว
°ส½Ãพกข¹งคÂ
ณ·ล»
กน²
¹ย
·พ¸
¹¼ห
²
ต²
นข°ส¶
วนหล´
งข¹งคÂ
ณผ¶
¹นคล°ย ถ
²
°จº·ป»
น ¼ห
²
¼ช
²
ทµ
พ´
ก·ท²
° ·พ¸
¹ยกร½ด´
บ·ข
°ข¹งค
Â
ณ¼ห
²
ส¿
งข
¾
²
ปร
´
บพน´
กพÀ
งหล´
งบน·ก
²
°¹µ
²
ข¹งคÂ
ณ ·พ¸
¹¼ห
²
ฐ°นข¹งกร½ด¿
กส´
นหล´
งข¹งคÂ
ณร
´
บน²
ºหน´
ก¹ย
°งม´
นคง
±ล½ทºมÂ
ม·¹µ
ยง³ปข
²
°งหล´
ง·ล»
กน²
¹ย
น´
งต´
วตรง Ãดย¼ห
²
·ข
° ข
²
¹ศ¹ก ±ล½ส½Ãพก¹ย
¿
ทµ
มÂ
มปร½ม°ณ 90Ç ·ม¸
¹คÂ
ณน´
งทºง°นทµ
PC
ว°งจ¹ภ°พ³ว
²
ตรงหน²
°คÂ
ณพ¹ดµ
±ล½ปร
´
บส¶
วนบนข¹งจ¹ภ°พ¼ห
²
·สม¹ก
´
บร½ด´
บต°ข¹งค
Â
·พ¸
¹ทµ
ต°ข¹งคÂ
ณจ½ม¹ง·¹µ
ยงลงด²
°นล¶
°ง·ล»
กน²
¹ย
ว°ง·ม°สÁ
³ว
²
¼กล²
´
บ±ป²
นพÀ
มพÁ
±ล½ถ
²
°จº·ป»
น ¼ช
²
ทµ
พ´
กข
²
¹ม¸
¹สºหร
´
บร
´
บน²
ºหน
´
ก ·พ¸
¹ลด±รงกดบน
²
¹ม¸
¹ข¹งคÂ
ณ¼นขณ½ทµ
พÀ
มพÁ
¼ช
²
·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ¼นบร
À
·วณทµ
สว
°งพ¹ดµ
±ล½ว°ง·คร
¸
¹ง¼ห
²
°งจ°ก±หล¶
งกº·นÀ
ด±สงจ
²
° ·ช
หน²
°ต¶
°ง ±ล½±สง¹°ทÀ
ตย
Á
Ãดยตรง
หย
Â
ดพ´
กก°ร¼ช
²
·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณส´
²
นÄ ·ป»
นปร½จº
ทµ
พ´
ก·ท²
°
มÂ
ม 90
0
ร½ด
´
บต°³ปย
´
งส
วนบน
ข¹งหน²
°จ¹
Sample
This manual is suitable for devices