ASUS M32AA user manual download (Page 2 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 77
±
¹ทย
TH8658
ก°ร±ก
²
³ขคร
´
²
งทµ
1
·ด¸
¹นธ´
นว°คม 2013
º
ขส
º
ทธ
º
±
© 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. ล
º
ขส
º
ทธ
º
±
ถ´
กต
·
²ง
²
°มทºซ²
º ส¶
งต¶
¹ ค´
ดล¹ก ·ก
»
บ¼นร½บบทµ
ส°ม°รถ·ร
µ
ยกกล´
บม°³ด²
หร
¸
¹±ปลส¶
วนหน¾
งส¶
วน¼ดข¹งค¿
ม¸
¹ฉบ´
บน
µ
²
·ป»
ภ°ษ°¹¸
น ซ¾
งรวมถ
¾
งผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
±ล½ซ¹ฟตÁ
±วร
Á
ทµ
บรรจ
Â
¹ย
¿
ภ°ย¼น ยก·ว²
น·¹กส°รทµ
ผ¿
²
ซ¸
²
¹·ป»
นผ¿
²
·ก
»
บ³ว
²
·พ¸
¹จ
Â
ดปร½สงคÁ
¼นก°รสºร¹ง·ท¶
°น´
²
น Ãดย³ม¶
³ด²
´
บคว°มย
À
นย¹ม·ป»
นล°ยล´
กษณÁ
¹´
กษร¹ย
°งช
´
ด±จ
²
งจ°ก ASUSTeK COMPUTER
INC. (“ASUS”)
ก°รร
´
บปร½ก
´
นผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
หร
¸
¹บร
À
ก°ร จ½³ม¶
ขย°ย¹¹ก³ปถ
²
°: (1) ผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
³ด²
ร´
บก°รซ¶
¹ม±ซม, ด´
ด±ปลง หร
¸
¹
·ปลµ
ยน±ปลง ถ
²
°ก°รซ¶
¹ม±ซม, ก°รด´
ด±ปลง หร
¸
¹ก°ร·ปลµ
ยน±ปลงน´
²
น³ม
³ด²
´
บ¹นÂ
ญ°ต·ป»
นล°ยล´
กษณÁ
¹´
กษรจ°ก
ASUS; หร
¸
¹ (2) หม°ย·ลขผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
ข¹งผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
¿
กข
µ
ดฆ
° หร
¸
¹ห°ย³ป
ASUS ¼ห
²
ค¿
ม¸
¹ฉบ´
บนµ
²
“¼นล´
กษณ½ทµ
·ป»
น” Ãดย³ม¶
มµ
ก°รร
´
บปร½ก
´
น¼ดÄ ³ม¶
ว¶
°จ½Ãดยช
´
ด±จ
²
งหร
¸
¹·ป»
นน´
ย ซ¾
งรวมถ
¾
±ต¶
³ม¶
จºก
´
ด¹ย
¿
·พµ
ยงก°รร
´
บปร½ก
´
น หร
¸
¹·ง¸
¹น³ขข¹งคว°มส°ม°รถ·ช
À
งพ°ณÀ
ชย
Á
หร
¸
¹คว°ม·ข²
°ก
´
น³ด²
สºหร
´
´
ตถ
Â
ปร½สงคÁ
·ฉพ°½ ³ม¶
ว¶
°จ½¼นกรณµ
¼ดÄ ก
»
ต°ม ASUS กรรมก°ร ·จ
²
°หน²
°ทµ
พน´
กง°น หร
¸
¹ต´
ว±ทนข¹งบร
À
ษ´
³ม¶
ต²
¹งร
´
บผÀ
ดช¹บต¶
¹คว°ม·สµ
ยห°ยทµ
·ก
À
ดข
¾
²
นÃดย¹²
¹ม Ãดยกรณµ
พÀ
·ศษ Ãดย³ม¶
³ด²
´
²
ง¼จ หร
¸
¹Ãดย·ป»
นผลกร½ทบ
ต°มม° (รวมถ
¾
งคว°ม·สµ
ยห°ยจ°กก°รส¿
ญ·สµ
ยกº³ร ก°รข°ดทÂ
นข¹งธÂ
รก
À
จ ก°รส¿
ญ·สµ
ยก°ร¼ช
²
ง°นหร
¸
¹ข²
¹ม¿
ล ก°ร
หย
Â
ดช½ง´
กข¹งธÂ
รก
À
จ ±ล½¹¸
นÄ ¼นล´
กษณ½·ดµ
ยวก
´
นนµ
²
) ±ม²
ว¶
° ASUS จ½³ด²
´
บทร°บถ
¾
งคว°ม·ป»
น³ป³ด²
ข¹งคว°ม
·สµ
ยห°ยด´
งกล¶
°ว ¹´
น·ก
À
ดจ°กข²
¹บกพร
¹งหร
¸
¹ข
²
¹ผÀ
ดพล°ด¼นค¿
ม¸
¹หร
¸
¹ผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
นµ
²
²
¹กºหนด±ล½ข²
¹ม¿
ลต¶
°งÄ ทµ
ร½บÂ
¼นค¿
ม¸
¹ฉบ´
บนµ
²
·ป»
น·พµ
ยงข
²
¹ม¿
ล·พ¸
¹ก°ร¼ช
²
ง°น·ท¶
°น´
²
น ±ล½¹°จ·ปลµ
ยน±ปลง³ด²
ต°ม
·วล°ทµ
ผ¶
°น³ปÃดย³ม¶
ต²
¹ง±จ
²
ง¼ห
²
ทร°บ จ
¾
ง³ม¶
ควรถ
¸
¹·ป»
นภ°ร½ผ¿
กพ´
นข¹ง ASUS ASUS ³ม¶
ข¹ร
´
บผÀ
ดช¹บหร
¸
¹ร
´
บผÀ
ต¶
¹ข
²
¹ผÀ
ดพล°ด หร
¸
¹คว°ม³ม¶
¿
กต²
¹ง¼ดÄ ทµ
¹°จ·ก
À
ดข
¾
²
น¼นค¿
ม¸
¹ฉบ´
บนµ
²
รวมท´
²
งผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
±ล½ซ¹ฟตÁ
±วร
Á
ทµ
ร½บÂ
¼น
ค¿
ม¸
¹ด²
วย
ผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
±ล½ช
¸
¹บร
À
ษ´
ททµ
ปร°กฏ¼นค¿
ม¸
¹นµ
²
¹°จ·ป»
น หร
¸
¹³ม¶
·ป»
น·คร
¸
¹งหม°ยก°รค²
°จดท½·บµ
ยน หร
¸
¹ลÀ
ขสÀ
ทธÀ
Á
ข¹ง
บร
À
ษ´
ททµ
·ป»
น·จ
²
°ข¹ง ±ล½มµ
ก°ร¼ช
²
·ฉพ°½สºหร
´
บก°ร¹²
°ง¹À
ง หร
¸
¹¹ธÀ
บ°ย·พ¸
¹ปร½ÃยชนÁ
ข¹ง·จ
²
°ข¹ง·ท¶
°น´
²
น Ãดย³ม¶
มµ
´
ตถ
Â
ปร½สงคÁ
¼นก°รล½·มÀ
ด¼ดÄ
Sample
This manual is suitable for devices