ASUS M32AA user manual download (Page 18 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 77
18
บททµ
1:
°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น
¹ทย
สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด·ก
µ
ยวก
´
บก°รปÀ
ด·คร
¸
¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ Ãปรดด¿
µ
´
µ
ม¶
²ผ´
·
¸ช·
Windows
®
7 / Windows
®
8.1
ซ¾
งส°ม°รถพบ³ด²
¼นค¿
ม¸
¹ฉบ´
บนµ
²
ก»ร°ปº
ดค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½
¸นก»ร°ปº
ดค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½
ณ:
1.
·ปÀ
ดจ¹ภ°พข¹งคÂ
2.
กดปÂ
ม·พ°·ว¹ร
Á
บนค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
3.
ร¹จนกร½ท´
งร½บบปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°รÃหลดข
¾
²
นม°Ãดย¹´
ตÃนม´
ตÀ
ก»ร°ปº
ด/ปº
ดค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½
ส¶
วนนµ
²
¹ธÀ
บ°ยว
À
ธµ
ก°ร·ปÀ
ด/ปÀ
ดค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณหล´
งจ°กทµ
ต´
²
งค¶
°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
·สร
»
จ±ล²
ป½
µ
ม°พ»°ว²ร
±
Sample
This manual is suitable for devices