ASUS M32AA user manual download (Page 16 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 77
16
บททµ
1:
°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น
¹ทย
• ถ
²
°ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณม°พร
²
¹มก
´
บ ASUS กร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
ด, กร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
ดจ½ถ
¿
กต´
²
งค¶
°·ป»
น¹Â
ปกรณÁ
±สดงผลหล´
ก¼น BIOS ด²
วย·หตÂ
นµ
²
¼ห
²
·ช
¸
¹มต¶
¹จ¹ภ°พข¹งคÂ
ณ·ข²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ต·¹°ตÁ
พÂ
ตก°ร±สดง
ผลบนกร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
• ¼นก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹จ¹ภ°พภ°ยน¹กหล°ยจ¹·ข
²
°ก
´
บค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ,
¸ห·
´
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²จ²ภ»พภ»ยน²กหล»ยจ²
¼นบททµ
2 ข¹งค¿
ม¸
¹ฉบ´
บนµ
²
สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด
ก»ร¸ช·
พ²ร
±
ต°²»ต
±
½
ตก»ร¿สดงผล²²นบ²ร
±
·ช
¸
¹มต¶
¹จ¹ภ°พข¹งคÂ
ณ·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ต·¹°ตÁ
พÂ
ตก°ร±สดงผล¹¹นบ¹ร
Á
¸นก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°ข·
»ก¼
บจ²ภ»พภ»ยน²กÃดย¸ช·
พ²ร
±
ต°²»ต
±
½
ตก»ร¿สดงผล²²นบ²ร
±
ด:
1.
·ช
¸
¹มต¶
¹จ¹ภ°พ VGA ·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ต VGA, หร
¸
¹จ¹ภ°พ DVI-D ·ข
²
°ก
´
บพ¹รÁ
ต DVI-D, หร
¸
¹จ¹ภ°พ
HDMI ·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ต HDMI ทµ
±ผงด²
°นหล´
งข¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
2.
·สµ
ยบจ¹ภ°พ·ข
²
°ก
´
บ±หล¶
งจ
°ย³ฟ
·สµ
ยบจ¹ภ°พ·ข
²
°ก
´
บ±หล¶
งจ
°ย³ฟ
Sample
This manual is suitable for devices