ASUS M32AA user manual download (Page 15 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 77
ASUS M32 ซµ
µ
สÁ
15
¹ทย
ก»รต
¼
·
งค
µ
»ค²มพ
º
ว°ต²ร
±
ข²งค
½
ส¶
วนนµ
²
จ½±น½นºคÂ
ณ·ก
µ
ยวก
´
บก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹¹Â
ปกรณÁ
Æ°ร
Á
ด±วร
Á
หล´
กต¶
°งÄ ·ช
น จ¹ภ°พภ°ยน¹ก, ±ป²
นพ
À
มพ
Á
,
·ม°สÁ
±ล½ส°ย³ฟ·ข
²
°ก
´
บค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²จ²ภ»พภ»ยน²ก
ก»ร¸ช·
ASUS กร»ฟฟ
º
กก»ร
±
ด (¸น°คร
µ
²งบ»งร
½
µ
น°ท
µ
»น¼
·
น)
·ช
¸
¹มต¶
¹จ¹ภ°พข¹งคÂ
ณ³ปย
´
งพ¹ร
Á
ต·¹°ตÁ
พÂ
ตก°ร±สดงผลบน ASUS กร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
ด±ยกข¹งคÂ
¸นก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²จ²ภ»พภ»ยน²กÃดย¸ช·
ASUS กร»ฟฟ
º
กก»ร
±
ด:
1.
·ช
¸
¹มต¶
¹จ¹ภ°พ³ปย
´
งพ¹ร
Á
ต·¹°ตÁ
พÂ
ตก°ร±สดงผลบน ASUS กร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
2.
·สµ
ยบจ¹ภ°พ·ข
²
°ก
´
บ±หล¶
งจ
°ย³ฟ
พ¹ร
Á
ต·¹°ตÁ
พÂ
ตก°ร±สดงผลบน ASUS กร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
ด¹°จ±ตกต¶
°งก
´
น¼น±ต
ล½ร
Â
Sample
This manual is suitable for devices