ASUS M32AA user manual download (Page 14 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 77
14
บททµ
1:
°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น
¹ทย
ก»รกÂหนดค
µ
»°ส
³
ยง 2.1, 4.1 หร
² 5.1 ¿ชน°นล
พ²ร
±
ห´
¼
2.1 ¿ชน°นล
4.1 ¿ชน°นล
5.1 ¿ชน°นล
สµ
ฟ²
°
ส´
ญญ°ณ·ข
²
°
ส´
ญญ°ณ·ข
²
°
ส´
ญญ°ณ·ข
²
°
สµ
·ขµ
ยว
ส´
ญญ°ณ¹¹ก
ลºÃพงหน²
°
ลºÃพงหน²
°
สµ
ชมพ
³มคÁ
·ข
²
°
³มคÁ
·ข
²
°
³มคÁ
·ข
²
°
ด¿
ต°ร°งก°รกºหนดค¶
°·สµ
ยง¼นหน²
°ถ
´
ด³ป สºหร
´
บก°ร¼ช
²
ง°นพ¹ร
Á
ต·สµ
ยงÃดยก°รกºหนดค¶
°±บบ
2.1, 4.1 หร
¸
¹ 5.1 ±ชน·นล
³ฟ±สดงสถ°น½
LED
พ¹ร
Á
LAN
¿ผµ
นปº
ด°²
¾
กซ
±
¿พนช¼
µ
นสล
¾
²ต
นº±ผ¶
นปÀ
ด·¹»
กซÁ
±พนช
´
นสล»
¹ต¹¹ก·ม¸
¹ตÀ
ดต´
²
ง·¹»
กซÁ
±พนช
´
ก°ร
Á
ASUS WLAN ก»ร
±
ด (¸น°คร
µ
²งบ»งร
½
µ
น°ท
µ
»น¼
·
น)
ก»ร
±
ด (¸น°คร
µ
²งบ»งร
½
µ
น°ท
µ
»น¼
·
น)
WLAN ก°ร
Á
ดทµ
·ป»
น¹Â
ปกรณÁ
ซ¸
²
¹·พÀ
มนµ
²
¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง·คร
¸
¹ข
°ย³ร
²
ส°ย
ASUS กร»ฟฟ
º
กก»ร
±
ด (¸น°คร
µ
²งบ»งร
½
µ
น°ท
µ
»น¼
·
น)
พ¹ร
Á
ต·¹°ตÁ
พÂ
ตก°ร±สดงผลบน ASUS
กร°ฟฟÀ
กก°ร
Á
ดซ¾
ง·ป»
น¹Â
ปกรณÁ
ซ¸
²
¹·พÀ
มนµ
²
¹°จ±ตกต¶
°งก
´
น¼น±ต¶
ล½ร
Â
พ²ร
±
ต LAN (RJ-45)
พ¹ร
Á
ตนµ
²
¼ช
²
สºหร
´
บก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ก
À
ก½บÀ
ต³ปย
´
ง·คร
¸
¹ข
°ย±ลน (LAN)
ผ¶
°นÆ´
บ·คร
¸
¹ข
°ย
LED กº
จกรรม/ล
º
งค
±
LED คว»ม°ร
¾
สถ»นÁ
ค²ธ
º
บ»ย
สถ»นÁ
ค²ธ
º
บ»ย
ด´
³ม¶
มµ
ก°ร·ช
¸
¹มÃยง
ด´
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ 10Mbps
สµ
ส²
·ช
¸
¹มÃยง
สµ
ส²
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ 100Mbps
ก½พร
À
À
จกรรมก°รร
´
บส¶
งข
²
¹ม¿
สµ
·ข
µ
ยว
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ 1Gbps
พ²ร
±
ต LAN
LED
คว»ม°ร
¾
LED กº
จกรรม
/ล
º
งค
±
ชµ
²งรÁบ»ย²»ก»ศ
¹ง·หล¶
°นµ
²
¼ช
²
สºหร
´
บก°รร½บ°ย¹°ก°ศ
¹ย
°ปÀ
ดก
´
²
นช
¹งร½บ°ย¹°ก°ศบนต´
ว·คร
¸
¹ง
´
ด¼ห
²
มµ
ก°รร½บ°ย¹°ก°ศทµ
·หม°½สมสºหร
´
บค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณ·สม¹
Sample
This manual is suitable for devices