ASUS M32AA user manual download (Page 13 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 77
ASUS M32 ซµ
µ
สÁ
13
¹ทย
¿ผงด
·
»นหล
¼
สว
º
ตช±
°ล
²ก¿รงด
¼
น¹ฟฟ
·
»
สล´
บ·พ¸
¹·ล¸
¹ก±รงด´
น³ฟฟ²
°¹À
นพÂ
ตข¹งร½บบทµ
·หม°½สม
สว
À
ตช
Á
นµ
²
¹°จมµ
¼นบ°งร
Â
น·ท¶
°น´
²
ข¼
·
วต
µ
²°พ»°ว²ร
±
·สµ
ยบส°ย³ฟ·ข
²
°ก
´
บข
´
²
วต¶
¹นµ
²
รÁด
¼
บ¿รงด
¼
น²
º
นพ
½
: 200-240V, 3A, 50Hz
พ²ร
±
ต DC
¹¹ก ·สµ
ยบส°ย·ค·บÀ
ล DC ·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ตนµ
²
·พ¸
¹จ
°ยพล´
งง°น¼ห
²
จ¹±สด
งผลภ°ยน¹ก
พ²ร
±
ต USB 2.0
พ¹ร
Á
ตบ´
ส¹นÂ
กรมส°กล 2.0 (USB 2.0) ·หล¶
°นµ
²
·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง¹Â
ปกรณÁ
USB 2.0
ต¶
°งÄ ·ช
น ·ม°สÁ
, ·คร
¸
¹งพÀ
มพÁ
, ส±กน·น¹ร
Á
, กล²
¹ง, PDA ±ล½¹¸
นÄ
พ²ร
±
ต VGA
พ¹ร
Á
ตนµ
²
¼ช
²
สºหร
´
บ¹Â
ปกรณÁ
ทµ
¼ช
²
ง°น³ด²
´
บ VGA ·ช
น จ¹ภ°พ VGA
พ²ร
±
ต HDMI
พ¹ร
Á
ตนµ
²
¼ช
²
สºหร
´
บข
´
²
วต¶
¹³Æ·ดฟฟÀ
นÀ
´
นม´
ลตÀ
มµ
·ดµ
ย¹À
น·ต¹ร
Á
·ฟซ (HDMI)
±ล½ส¹ดคล²
¹งก
´
บ HDCP Ãดย¹นÂ
ญ°ต¼ห
²
·ล¶
น HD DVD, บล¿
·รย
Á
±ล½·น¸
²
¹ห°ท
µ
มµ
ก°รป²
¹ง
´
น¹¸
นÄ
พ²ร
±
ต¹มÃครÃฟน
พ¹ร
Á
ตนµ
²
·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง³มÃครÃฟน
พ²ร
±
ตส
¼
ญญ»ณ²²ก
พ¹ร
Á
ตนµ
²
·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
งห
¿
ฟ´
งหร
¸
¹ลºÃพง ¼นก°รกºหนดค¶
° 4.1 หร
¸
¹
5.1 ±ชน·นล ก°รทºง°นข¹งพ¹ร
Á
ตนµ
²
จ½·ป»
นลºÃพงด²
°นหน²
°
พ²ร
±
ตส
¼
ญญ»ณ°ข·
»
พ¹ร
Á
ตนµ
²
·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง·คร
¸
¹ง·ล¶
น·ทป, CD, DVD หร
¸
¹±หล¶
ส´
ญญ°ณ·สµ
ยง¹¸
นÄ
Sample
This manual is suitable for devices