ASUS M32AA user manual download (Page 12 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 77
12
บททµ
1:
°ร
º
µ
มต
·
นก»ร¸ช·
ง»น
¹ทย
พ²ร
±
ต USB 3.0
พ¹ร
Á
ตบ´
ส¹นÂ
กรมส°กล 3.0 (USB 3.0) ·หล¶
°นµ
² ·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง¹Â
ปกรณÁ USB 3.0
พ¹ร
Á
ตบ´
ส¹นÂ
กรมส°กล 3.0 (USB 3.0) ·หล¶
°นµ
²
·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง¹Â
ปกรณÁ
USB 3.0
ต¶
°งÄ ·ช
น ·ม°สÁ
, ·คร
¸
¹งพÀ
มพÁ
, ส±กน·น¹ร
Á
, กล²
¹ง, PDA ±ล½¹¸
นÄ
¹ย
°·ช
¸
¹มต¶
¹±ป²
นพÀ
มพÁ
/ ·ม°สÁ
·ข²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ต USB 3.0 ¼ดÄ ¼นขณ½ทµ
กºล´
งตÀ
ดต´
²
งร½บบปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°ร
Windows
®
·น¸
¹งจ°กข
²
¹จºก
´
ดข¹งต´
วควบคÂ
ม USB 3.0, ¹Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ส°ม°รถ¼ช²
³ด²
ภ°ย¼ต²
สภ°พ±วดล²
¹ม
Windows
®
OS หล´
งจ°กทµ
ตÀ
ดต´
²
ง³ดร·ว¹ร
Á
USB 3.0 ±ล²
ว·ท¶
°น´
²
• ¹Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ส°ม°รถ¼ช
²
·ป»
นทµ
·ก
»
บข²
¹ม¿
ล³ด²
·ท¶
°น´
²
·ร°±น½นº¼ห
²
คÂ
ณ·ช
¸
¹มต¶
¹¹Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ·ข
²
°ก
´
บพ¹ร
Á
ต USB 3.0 ·พ¸
¹¼ห
²
³ด²
คว°ม·ร
»
วทµ
ส¿
งกว
°±ล½
สมรรถน½ทµ
ดµ
กว¶
°สºหร
´
บ¹Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ข¹งคÂ
Memory Stick™ (MS) / Memory Stick Pro™ (MS Pro) /
สล
¾
²ต ม¼
ลต
º
ม³
°ด
³
ยก»ร
±
(MMC) / Secure Digital™ (SD) /
Secure
Digital™ คว»มจ
½
´
ง (SDHC) /
xD-
º
ค°จ²ร
±
(XD)
ก°ร
Á
ด ¼ส¶
ก°ร
Á
ด หน¶
วยคว°มจºทµ
สน´
บสนÂ
นลง¼นสล»
¹ตนµ
²
พ²ร
±
ต¹มÃครÃฟน
พ¹ร
Á
ตนµ
²
·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง³มÃครÃฟน
พ²ร
±
ตส
¼
ญญ»ณ²²ก
พ¹ร
Á
ตนµ
²
·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
งห
¿
ฟ´
งหร
¸
¹ลºÃพง สน´
บสนÂ
นÃดย ต´
วช
วยสร
²
°ง
ASUS Audio
ป½
µ
ม°พ»°ว²ร
±
กดปÂ
มนµ
²
·พ¸
¹·ปÀ
ด·คร
¸
¹งค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ป½
µ
มด
³
ด²²ปต
º
¼
ล¹ดรฟ
±
²²ก
กดปÂ
มนµ
²
·พ¸
¹·ล¸
¹นถ°ด¹¹ปตÀ
ค´
ลดÀ
สก
Á
³ดรฟÁ
¹¹กม°
ชµ
²ง°ส
³
ยบ²²ปต
º
¼
ลด
º
สก±
¹ดรฟ
±
มµ
¹¹ปตÀ
ค´
ลดÀ
สก
Á
³ดรฟÁ
¼นช
¹ง·สµ
ยบน
³
·
Sample
This manual is suitable for devices