ASUS K30AM user manual download (Page 9 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 70
9
Ćc quy ư·c sử dụng trong sổ tay ǹy
Để đảm bảo bạn thực hiện một số thao tác đúng cách, hãy lưu ́ các biểu tượng sau được sử dụng
trong toàn bộ sổ tay này.
Nơi tìm thêm thông tin
Tham khảo các ngu¶n sau để có thêm thông tin và có được các cập nhật sản phẩm và phần mềm.
Trang web ASUS
Trang web ASUS cung cấp thông tin cập nhật về các sản phẩm phần cứng và phần mềm
ASUS. Tham khảo trang web ASUS tại www.asus.com.
H» trº k¼ thuật tại đ¶a phương của ASUS
Truy cập trang web ASUS tại http://support.asus.com/contact
đ² ć thông tin liên l´c cÁa KÏ
sº HÙ tr» KÏ thu·t t´i đ±a phºÃng.
NGUY HI½M/C¾NH B¿O:
Thông tin để ph±ng tránh thương vong cho bạn khi
cố hoàn tất công việc.
LƯU Ý:
Thông tin để tránh gây thiệt hại đối với các linh kiện khi bạn cố hoàn tất
công việc.
QUAN TRỌNG:
Các hướng d´n mà bạn PHẢI tuân thủ để hoàn tất công việc.
LƯU Ý:
Các mẹo và thông tin bổ sung để giúp bạn hoàn tất công việc.
Các bộ phận di động nguy hiểm. Máy tính để bàn phải được t²t hoàn toàn trước khi sửa chữa.
Thay thế các linh kiện quạt phải được thực hiện chỉ bởi nhân viên bảo tr̀ lành nghề.
C²nh b́o v³ ćc bộ phận di động nguy hỉm
C¾NH B¿O:
Giữ các ngón tay vàbộ phận cơ thể khác cách xa bất kỳ bộ phận di động
nào.
Sample
This manual is suitable for devices