ASUS K30AM user manual download (Page 7 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 70
7
Thông b́o Thi´t b¶ Tần sµ Vô tuy´n
CE : Tuyên bµ Tuân thủ Cộng đ¹ng châu Âu
Thi°t b± này tuân thÁ Yêu cÑu PhÃi nhi³m TÑn s¼ Vô tuy°n 1999/519/EC, Khuy°n ngh± HÎi đÕng ngày
12/7/1999 vÇ vi¹c giËi h´n phÃi nhi³m tÓ trºÈng đ¼i vËi công chÖng (0–300 GHz). Thi°t b± không
dây này tuân thÁ Ch× th± R&TTE (Thi°t b± Tr´m Vô tuy°n và Vi³n thông).
Sử dụng Vô tuy´n Không dây
Thi°t b± này b± giËi h´n s¿ dÀng trong nhà khi ho´t đÎng Ø băng tÑn tÓ 5,15 đ°n 5,25 GHz.
Phơi nhĩm еi v·i Năng lưºng Tần sµ Vô tuy´n
Công su¶t phÂt bÐc x´ cÁa công ngh¹ Wi-Fi nÅm dºËi cÂc giËi h´n phÃi nhi³m tÑn s¼ vô tuy°n FCC.
Tuy nhiên, thiết bị không dây được khuyên sử dụng theo cách mà có thể giảm thiểu nguy cơ tiếp
xúc với con người trong hoạt động b̀nh thường.
Tuân thủ Không dây Bluetooth FCC
Ăngten dùng với thiết bị phát này không được bố trí cùng một ch¸ hoặc hoạt động cùng với bất kỳ
ăngten hoặc thiết bị phát khác theo các điều kiện của Giấy phép FCC.
Tuyên bµ Công nghiệp Bluetooth Canada
Thi°t b± Lo´i B này đÂp Ðng m¸i yêu cÑu cÁa quy đ±nh vÇ thi°t b± gây nhi³u śng cÁa Canada.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
BSMI: Tuyên bµ Không dây Đ̀i loan
Tuyên bµ Thi´t bộ Tần sµ Vô tuy´n Nhật b²n
KC (Thi´t b¶ tần sµ vô tuy´n)
Sample
This manual is suitable for devices