ASUS K30AM user manual download (Page 69 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
69
Tiếng Việt
3.
ThÄc hi¹n theo cÂc hºËng dën trên màn h̀nh đ² hoàn t¶t quy tr̀nh cài đ¾t l´i và khØi
động lại.
G
É bÁ mÂi thº v̀ c̀i đặt l»i Windows® 10
PhÀc hÕi mÂy tÌnh cÁa b´n vÇ cài đ¾t m¾c đ±nh g¼c ć th² đº»c thÄc hi¹n qua tÉy
ch¸n Remove everything and reinstall (Gß bç m¸i thÐ và cài đ¾t l´i trong PC Settings (Cài
đ¾t mÂy tÌnh). Tham khµo cÂc bºËc dºËi đây đ² s¿ dÀng tÉy ch¸n này.
Sao lºu m¸i dÍ li¹u cÁa b´n trºËc khi s¿ dÀng tÉy ch¸n này.
Ti¾n trình ǹy c´ thể
ḿt một ¶t th¿i gian để hoàn t́t.
1.
T¹ menu Start, nh́p
Settings (Thi²t đặt) > Update & security (Cập nhật & b·o mật) >
Recovery (Phục hÄi)
2.
CuÎn xu¼ng đ² xem tÉy ch¸n
Remove everything and reinstall Windows (GÉ bÁ
mÂi thº v̀ c̀i đặt l»i Windows)
. Trong tÉy ch¸n này, nh¶p
Get Started (Bắt đầu
sử dụng)
.
+ <+>
Bật bộ phÄng đại và phÄng to màn hình.
+ <->
Thu nhÇ màn hình.
+ <Enter>
MØ Cài đ¾t Narrator.
Sample
This manual is suitable for devices