ASUS K30AM user manual download (Page 68 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 70
68
Chương 2: S̉ ḍng Windows® 10
Tiếng Việt
Ph´
m tắt b̀n ph±m
Khi sµ ḍng b̀n ph́m, bạn cÃng c´ thể sµ ḍng c±c ph́m tÄt sau để giÅp bạn bật c±c ¸ng ḍng v̀
điÆu hư¼ng Windows® 10.
Chuyển đÂi gĩa m̀n hình Start v̀ ¸ng ḍng chạ
y g̀n nh́t.
+ <D>
Bật màn hình n²n.
+ <E>
Bật cºa sà Computer (M±y t¶nh) trên màn hình n²n.
+ <F> ho¾c
+ <W>
MØ c¿a sÊ t̀m ki°m File.
+ <H>
MØ c¿a sÊ Share (Chia så).
+ <I>
MØ c¿a sÊ Settings (Cài đ¾t).
+ <K>
Bật Media Connect (K¸t n½i phương ti³n)
+ <L>
KÌch ho´t màn h̀nh Lock (Kh́a).
+ <M>
Ẩn ṃi màn hình đang chạy đ½i vÂi thanh t±c v»
+ <P>
PC đ² bàn cÁa b´n sÆ đº»c phµn chi°u trên màn h̀nh phÀ
+ <Q>
Bật Cortana.
+ <R>
MØ c¿a sÊ Run (Ch´y).
+ <U>
MØ Ease of Access Center (Truy tâm truy c·p ti¹n l»i).
+ <X>
MØ hÎp menu cÂc công cÀ Windows.
Sample
This manual is suitable for devices