ASUS K30AM user manual download (Page 67 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
67
Tiếng Việt
T
±nh năng Snap (бnh v̀o)
TÌnh năng Snap hi²n th± khoµng b¼n Ðng dÀng trØ lên trên mÎt màn h̀nh, cho phÔp b´n làm vi¹c
hoặc chuyển đÂi gĩa c±c ¸ng ḍng
Sử dụng t±nh năng Snap
S¿ dÀng chuÎt ho¾c bàn phÌm cÁa PC đ² bàn đ² kÌch ho´t tÌnh năng Snap trên màn h̀nh.
Sµ ḍng chuột
a)
Bật một ¸ng ḍng rÉi k·o v̀ th
̉ vào một gÄc màn hình để đ¶nh vào vị tr¶ th¶ch h·p.
b)
жnh Æng d»ng kh±c vào vị tr¶ ưu tiên c¼a bạn trên màn hình.
Sº d»ng bàn ph¶m
a)
Bật một Æng dung, nh́n
và c±c ph¶m mÈi tên để cḥn hưÂng bạn mu½n đ¶nh vào
vị tr¶ th¶ch h·p..
b)
жnh Æng d»ng kh±c bÏng
và c±c ph¶m mÈi tên.
Sample
This manual is suitable for devices